Efter de havererade trepartssamtalen mellan regeringen, LO och Svenskt Näringsliv lägger nu arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) fram konkreta förslag för att råda bot på den höga ungdomsarbetslösheten.
 
Förslaget innebär i korthet att arbetsgivare ska slippa betala arbetsgivaravgift i högst ett halvår när de anställer personer under 26 år. Villkoret är att den unga anställda samtidigt erbjuds handledning eller utbildning till 25 procent av arbetstiden. Ett mer exakt regelverk, för när stöd ska kunna lämnas, jobbar regeringen nu fram.
 
Stödet gäller i högst sex månader. Undantaget är när det gäller unga som varit utan jobb i mer än ett halvår, då ska det ekonomiska stödet betalas ut i högst ett år. För unga som varit arbetslösa i mer än tolv månader ska ersättningen dessutom vara dubbelt så högt.
 
Det föreslagna stödet ska vara i form av dels en lönesubvention där regeringen krediterar arbetsgivarens skattekonto, det vill säga återbetalar arbetsgivaravgiften, dels ett handledarbidrag.
 
Regeringen är också öppen för att slopa de differentierade avgifterna till a-kassan, som enligt en departementsskrivelse är något som både LO och Svenskt Näringsliv tryckt på under trepartssamtalen.
 
Men ett eventuellt avskaffande är avhängig både fortsatta samtal mellan arbetsmarknadens parter och parternas ”engagemang”, men också huruvida ekonomin och budgetutrymmet tillåter en sådan reform.
 
I samma skrivelse ges också flera exempel på hur stora lönekostnaderna för arbetsgivare kan bli vid en så kallad yrkesintroduktionsanställning.
 
För personer under 26 år som har en lön på 13 500 kronor, vilket motsvarar 75 procent av minimilönen, uppgår lönesubventionen till 4 200 kronor. Tillsammans med ett handledarstöd på 2 500 kronor blir nettokostnaden för arbetsgivaren 8 800 kronor, vilket är att jämföra med de 11 300 kronorna som arbetsgivaren skulle få betala utan subventionen. Lönekostnaderna för unga som varit utan jobb i över ett år blir enligt exemplet endast 4 600 kronor.
 
Promemorian skickas nu ut på remiss och förslagen kan tidigast träda i kraft den 15 januari 2014.