de sju utmaningarna är


”förändrat värdeskapande och branschglidning”
Den svenska modellen bygger på branscher men traditionella gränserna blir allt otydligare med digitaliseringen.

”försvagad attraktivitet och fallande medlemstal”
Den svenska modellen bygger på höga medlemsantal bland fackförbund och arbetsgivarorganisationer men endast cirka 65 procent av de anställda med facket. På arbetsgivarsidan finns fler hängavtal än medlemmar i arbetsgivarorganisationer.
 
”konflikters kostnader och konsekvenser”
Avsaknaden av proportionalitet i den svenska modellens konfliktregler, i jämförelse med andra länder, riskerar att påverka konkurrenskraft och tillväxt.

”centralisering, kostnadskontroll och utvecklingskraft”
Den svenska modellen med sina storskaliga avtalsrörelser skapar ”priskarteller på arbete” som ställs mot ”behov av flexibilitet och dynamik” ”i tider av stark strukturomvandling och nödvändig integration av nyanlända”.

”kompetensbrist inom alla sektorer”
Den sammanpressade lönestrukturen ger ”försämrad kompetensförsörjning” som gör att ”utbildningspremien i Sverige är notabelt lägre än i andra jämförbara länder”.

”ett nytt osynligt kontrakt?”
Bidrar den svenska modellens regelverk verkligen till att utveckla och förbättra arbetslivets win-win-situationer?”

”ökad politisk inblandning – nationellt och från EU-rätten”
”Den statliga neutraliteten, som ofta sägs vara en grundbult i den svenska modellen, avskaffas” när politiken kräver till exempel kollektivavtal vid upphandlingar och en social pelare på EU-nivå.