”Skogen och svenskt skogsbruk är en strategisk resurs för både klimatet och svensk konkurrenskraft. En hållbar skogspolitik måste samtidigt kunna förena konkurrenskraftiga ekonomiska villkor med en god miljöhänsyn. Regeringen tar därför nu ett viktigt steg för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik”, programförklarar landsbygdsminister Peter Kullgren (kd).

”Regeringen bedömer därför att ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt och användning av produkter från förnybar råvara ger högsta långsiktiga klimatnytta”, inskjuter klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (l).

”En viktig utgångspunkt för utredningens arbete är att stärka det svenska EU-arbetet inom skogsområdet. Ju konkretare och tidigare man är med sina synpunkter, desto större är möjligheten att få genomslag i lagstiftning”, kommenterar EU-minister Jessika Roswall (m).

I hans direktiv står bland annat att utredningen ska:

* föreslå ”samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för hur skogspolitiken kan utvecklas för att möta policyutvecklingen inom EU”.

* ”föreslå ”ett utvecklat arbetssätt för Sveriges fortsatta arbete inom EU i skogliga frågor”.

* ”ta ställning till om det är ”lämpligt att ersätta dagens tillsynsordning, som bygger på en avverkningsanmälan, med ett annat system för tillsyn”.

* ”överväga alternativ till nuvarande ordning vad gäller samrådsplikt”.

* ”analysera och vid behov föreslå åtgärder för att kunskapskravet och bevisbörderegeln i miljöbalken inte ska leda till oproportionerliga kostnader för markägaren”.

’ ”föreslå uppdaterade preciseringar och indikatorer för nationella miljömål med koppling till skog för förbättrad mätbarhet och uppföljningsbarhet”.

Uppdragen att överväga alternativ till avverkningsanmälan och anmälan för samråd ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 december 2024. Utredningen ska i övrigt ska uppdraget vara klar senast 31 augusti 2025.