Då fakturerades moderbolaget med 273 000 kronor.Rörelseresultatet hamnade på 97 000 kronor. Den största kostnadsposten var personalkostnaden på 2,1 miljoner kronor, varav lön före sociala kostnader utgick med 1,5 miljoner kronor för de tre snittanställda medarbetarna.