Bakgrunden till rapporten är att svenska elever tappar mark mer i Pisa-undersökningar än något annat land i OECD. Reformerna som Alliansregeringen sjösatt får knappast tummen upp av OECDs inspektorer som tycker det krävs en mer sammanhängande och konsekvent reformation av den svenska skolan på både lokal och nationell nivå. Sverige kan dock bygga på sina styrkor: stor enighet i behovet av förändring av skolan, små variationer skolor emellan, ett omfattande skolsystem som trycker på inkludering och är relativt rättvist. Motivationen att lära matte är hög och relationen mellan lärare och elever är relativt god. De flesta elever är positivt inställda till skolan.
 
Problemen med den svenska skolan beskriver OECD som brister i utbildningsmiljön, skolk, brist på uthållighet bland eleverna, läraryrket är ett lågstatusjobb med låga löner och tung arbetsbelastning, otydliga relationer och misstro mellan rektorer och anställda, otydliga roller i skoladministrationen och lokala självständighet som inte matchas med ett offentligt ansvar. Utöver det finns så mycket delade meningar om vad som ska prioriteras i utbildningar så att det sker lokal handplockning av prioriteringar, detta förhindrar införandet av samstämmiga, breda reformer.
det här behöver Sverige göra, enligt OECD
* inför en omfattande skolreform som förbättrar och stärker alla elevers prestationer.
* definiera prioriteringar, etablera tydliga ansvarsområden genom hela skolsystemet, stöd och utmana skolor, kommuner och privata utförare.
* sätt tydliga och höga mål för alla studenter med fokus på kunskaper som behövs i dag.
* stärk stödet till missgynnade grupper.
* inför en sammanhängande strategi för integration av invandrare.
* Se över finansieringen för att säkra kvalitetsundervisning för alla studenter.
* Se över finansieringsmekanismerna så att de effektivt når utbildning och svarar mot rättvisa och kvalitet.
* Se till att finansieringen utvärderas och följs upp så att den är effektiv.
* Inför mer stöd till lokala myndigheter.
* Se över det fria skolvalet så att det garanterar kvalitet och rättvisa.
* Förbättra informationen om det fria skolvalet till missgynnade familjer.
* Inför kontrollede skolvalsformulär, för ett mer diversifierad intag av studenter till olika skolor.
* Överväg nationella riktlinjer som garanterar att kommuner samordnar privata skolor i deras planering, förbättringar och strategier.
* Inför offentligt finansierat institut för kvalitet bland lärare och skolledare. I institutet ska sitta representanter från forskningen, praktiserande lärare och den offentliga styrningen av skolan.
* Gör läraryrket mer attraktivt och se över kvaliteten hos och kvantiteten av leverantörer av lärarutbildning.
* Sätt upp ett "skolpolicyråd" som tillsammans med huvudintressenterna sätter upp ambitiösa prioriteringar för skolan.
 
* Stärk skolornas egna utvärderingar och innovationer med ett överenskommet system med olika indikatorer. 
 
hela rapporten finns här