Regeringen presenterade i dag sin nationella transportplan för perioden 2014-2025, som innehåller totalt 522 miljarder kronor i enlighet med infrastrukturpropositionen från 2012.
 
På Näringslivets Transportråd ser man positivt på de besked som ges i planen, men betonar samtidigt att det behövs ”ytterligare resurser utöver ökningarna i den nu beslutade 12-åriga planen” för att kunna ”ta igen eftersläpningen och öka effektiviteten i transportsystemet”.
 
Dessutom vill Näringslivets Transportråd att regeringen avsätter medel särskilt riktade till näringslivets transporter.
 
”Vi anser att medel bör avsätts till ett särskilt investeringsanslag där Trafikverket inom ramen för dess uppdrag ges mandat att besluta om resurser till lönsamma marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen som relativt plötsligt kan dyka upp p.g.a. strukturförändringar i näringslivet, omläggning av logistiska flöden i näringslivet och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet”, skriver branschorganisationen i en kommentar.
 
Samtidigt manar Näringslivets Transportråd regeringen att ”påskynda slutförandet av redan beslutade centrala stråkprojekt för näringslivet”, exempelvis dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby och ett dubbelspår på Hamnbanan, som beslutats men inte kommer att slutföras under planperioden.
 
”Konsekvensen blir en utdragen genomförandetakt. Näringslivets Transportråd anser att hela projekt bör färdigställas tidigt under denna planperiod. Detta är en förutsättning för effektiva godsflöden i Sverige och vidare till internationella marknader”, skriver Näringslivets Transportråd.
 
Näringslivets Transportråd är också kritisk till de höjda banavgifterna och anser att det vara ”orimligt att börja med att höja avgifterna för en tjänst som inte levererats. Det är först när en bättre underhållen infrastruktur faktiskt föreligger som det är rimligt att ta mera betalt för den”.