Denna vecka försöker Svensk Vindenergi få ut sin vd Daniel Badman, med budskapet att ”havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet år 2050”.

Anders Norrman, kommunikationsansvarig för Svensk Vindkraft berättar om hur organisationen resonerar kring de höjda elpriserna och tillgången på el.
– Frågan aktualiserar behovet av utbyggd elproduktion. Att elpriserna är höga beror till stor del på att de är ännu högre i andra europeiska länder där man använder gas och kolkraft som kostar väldigt mycket. Våra energisystem är sammankopplade och situationen drabbar södra Sverige mest, där bristen på produktion av el är som störst. Ju mer lokal elproduktion från inte minst vindkraft, desto lägre priser och starkare motståndskraft.

Vilka markområden ska vindkraften byggas i och hur reagerar lokalbefolkningen?
– Det behöver byggas vindkraft från norr till söder, både på land och till havs. Svensk industri har påbörjat sin klimatomställning och gör nu stora satsningar på bland annat fossilfritt stål, grön vätgas och batterier. Då krävs ett snabbt och stort tillskott av el i landets alla delar. Bara vindkraften kan expanderas så snabbt som krävs för att leverera grön el till låga priser. Utbyggnaden är stark, det finns en klar opinion för det, men ibland möter vindkraften motstånd, och då är det viktigt att ha en bra dialog med lokalsamhället. Vi diskuterar mycket inom branschen hur vi kan möta berörda invånare på bästa sätt.

Hur ska det gå till?
– Tidig information, involvering och dialog är viktigt. Det är fullt naturligt att man reagerar med oro när ny bebyggelse ska ske i närområdet. Samtidigt vittnar medlemsföretag om att den oro som invånare kan känna initialt inte sällan avtar under processens gång och klingar av helt när en anläggning är i drift. Det är viktigt att möta människors frågor och känslor, och samtidigt tydligt förklara varför vindkraften behövs. Kopplingen till klimatet är känd för de flesta, men inte att utbyggd vindkraft är ett måste för industrins tillväxt och konkurrenskraft.

Vad vill ni få ut för budskap i samhällsdebatten?
– Vi vill berätta varför vindkraften är så viktig. Svensk industri har chansen att bli världsledande i klimatomställningen, och vindkraften gör omställningen möjlig. Utbyggd vindkraft möjliggör framväxten av en grön och konkurrenskraftig industri som i sin tur medför tillväxt av jobb och skatteintäkter runt om i hela landet.

Varför går ni ut nu med kommunikation om havsbaserad vindkraft?
– Vi har låtit Thema, som gör analyser av energimarknader, undersöka Sveriges framtida behov av el och i vilken utsträckning behovet kan mötas av havsbaserad vindkraft. Den studien presenterar vi nu. Sverige har en stor outnyttjad potential i vindkraft till havs. Themas analys visar att behovet av el ökar snabbt och kan komma att tredubblas till år 2050. Havsbaserad vindkraft kan, med rätt förutsättningar, möta nära halva det förväntade elbehovet detta år.

Hur ska ni agera i valet 2022?
– De beslut som fattas här och nu avgör Sveriges framtid. Det vill vi vara tydliga med. Det krävs snabba politiska reformer som låter vindkraften nå sin fulla potential både på land och till havs. Att den tillåts göra det är en förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla en grön industri med unik global konkurrenskraft. Hinder behöver röjas undan och tillståndsprocesser effektiviseras, vad gäller utbyggnaden av både elproduktionen och elnäten. De låsningar som finns i energipolitiken behöver brytas upp. Det finns helt enkelt inte tid för dem längre.

Hur jobbar ni med PR-byråer och lobbyister?
– Vi genomför våra samhällskontakter själva. När det gäller pr händer det att vi tar hjälp av byråer i vissa insatser, men det allra mesta av arbetet gör vi själva. Vi är ett relativt litet kansli på sex personer. Därför behöver vi emellanåt anlita konsulter, säger Anders Norrman.

Edin Jusovic