Statskontoret inordnas i Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten för stöd till trossamfund inordnas i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Konstnärsnämnden inordnas i Statens kulturråd.

Fastighetsmäklarinspektionen inordnas i Konsumentverket.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap inordnas i Arbetsmiljöverket.

Regeringen ”avser att ge berörda myndigheter i uppdrag att återkomma med förslag på hur sammanslagningarna kan genomföras”.

Grundtanken är att de mindre myndigheterna ska inordnas i de större.

Regeringen skriver i sin budgetproposition även att statligt finansierade företagsfrämjandet ska ses över så att det kan bli ”så effektivt och ändamålsenligt som möjligt”.