Den nya klimatfärdplanen ersätter en tidigare från 2017. Fokus i den nya versionen ligger på reformer för att minska växthusgasutsläppen och öka inbindningen av kol. Målet med klimatfärdplanen är att ”Sverige på kort tid ska nå nollutsläpp och göra vår del för att nå målen i Parisavtalet”. Tyngdpunkten ligger på tio förslag som ska göra det möjligt för Sverige att nå nettonollutsläpp 2035. Här är sticker ett förslag om en ny myndighet som sätter en årlig koldioxidbudget för landet ut.

Bland delförslagen märks avveckling av regionala flygplatser, uppdrag till statliga Swedavia att arbeta för minskat flygresande och uppdrag till delstatliga Visit Sweden att i sin marknadsföring av Sverige som turistdestination ”fokusera på närmarknader med syfte att minska flygandet”.

Sveaskog, Fastighetsverket och Fortifikationsverkets ska anmodas att idka hyggesfritt skogsbruk.

Modern teknik, som geofencing, ska användas på bilister för att ”garantera regelefterlevnad av fortkörning och miljözonsbestämmelser”.

Miljöpartiet vill även ”förändra konsumentbeteendet och satsa på forskning, innovation och kunskapsförmedling om tillagning och förvaring av livsmedel som kan minska matsvinnet”.

här är Miljöpartiets tio viktigaste förslag
*
Vetenskapligt grundad koldioxidbudget.
* Omställningslag för utfasning av fossil verksamhet till 2030.
* Mål och styrmedel för kraftig minskad klimatpåverkan från konsumtion.
* Utbyggd järnväg i hela landet.
* Minskning av flygets klimatpåverkan.
* Utfasning av nyförsäljning av bensin- och diseldrivna bilar till 2025.
* En ”kraftig” energieffektivisering.
* Utbyggnad av förnybar energiproduktion.
* Naturliga lösningar för minskade utsläpp och inbindning av kol.
* ”Massiv satsning” för utbildning och fortbildning.