Arbetsgruppen anser inte att värnskatten kan avskaffas under nästa mandatperiod och vill istället att partiet fokuserar på att driva igenom andra skattelättnader som sänkt pensionärsskatt samt en höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt.
 
I slutrapporten slår arbetsgruppen fast tio prioriteringar för nästa mandatperiod.
 
• Starka offentliga finanser och bibehållet överskottsmål.
 
• Göra det med lönsamt att arbeta och stärka drivkrafterna för studier och ansvarstagande, där arbetsgruppen anser att ”sänkta inkomstskatter i form av jobbskatteavdrag är den mest effektiva åtgärden för fler jobb” tillsammans med en höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt.
 
• Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt för att främst ungdomar och utrikes födda ska komma i jobb, genom exempelvis sänkta lönekostnader vid nystarts- och instegsjobb tillsammans med lärlingsutbildningar. Arbetsgruppen öppnar också för att slopa differentieringen av arbetslöshetsavgiften.
 
• Återupprätta kunskapslinjen i skolan och stärka likvärdigheten, med ökade resurser till undervisningsstöd, fler nationella prov, fler förstelärare och lektorer samt obligatorisk förskoleklass, sommarundervisning och mer undervisning i matematik.
 
• Öka tillgången på bostäder genom bland annat att effektivisera markanvisningen och plan- och byggprocesser samt att införa ett förenklat planförfarande.
 
Andra prioriteringar är:
• Förbättrat företagsklimat och stärkta drivkrafter för entreprenörskap.
• Stärka kvaliteten, tillgängligheten och likvärdigheten i sjukvården.
• Värna sammanhållningen.
• Minska klimat- och miljöpåverkan.
• Öka tryggheten från brott.