Arbetsgruppen leds av Finansmarknadsminister Peter Norman och gruppledaren Anna Kinberg Batra och är en av fem arbetsgrupper som Moderaterna har tillsatt för att ta fram förslag på ny politik.
 
Inledningsvis rapporterar gruppen på sedvanligt Alliansmanér om resultaten som uppnåtts. Ett exempel är att anlagen till välfärden har ökat från 429 miljarder år 2006 till 511 miljarder kronor år 2011.
 
Men rapporten innehåller också en hel del självkritik:
 
* Bristande kvalitet och tillgänglighet beroende på "otydlig styrning och uppföljning, stela system, ett otillräckligt utvecklingsarbete och för låg effektivitet".
* Kvalitetsbrister i välfärden "motverkar skolans möjlighet att ge alla lika chanser och
skapar lidande samt oro för dem som är i behov av vård eller omsorg".

* Tillgängligheten "är ojämnt fördelad".

*Det är "långt ifrån säkert att de som har störst behov av välfärden är de som har störst tillgång".
 
* "Låg produktivitetsutveckling" eftersom kunskapsöverföring sker för sällan mellan utförare.
 
* "Ansvarsutkrävandet på alla nivåer – från lärare, sjuksköterskor och vårdbiträden upp
till den högsta ledningen – fungerar inte alltid fullt ut."
 
* Tillsynen har "länge" varit "för ineffektiv".

* Allt "färre människor söker sig till omsorgsutbildningar" och lärarutbildningen har "förlorat i popularitet".

* Ofrivilligt deltidsarbete.
 
*"Svårt att få tydlig information" om välfärdsval.
 
* Risk för att "både dåligt genomförda upphandlingar och bristande kostnadskontroll i den offentliga verksamheten kan leda till stora vinster hos en del privata utförare."
Moderaternas mål med välfärden är att:
 
* "Sverige bör tillhöra de länder som har bäst gemensamt finansierad välfärd".
 
Moderaterna anser att en förbättrad välfärd är viktigare än hur och av vem vården utförs och föreslår att lagen om valfrihet; LOV, inte blir obligatorisk. Regeringen har tidigare sagt att alla kommuner ska ha beslutat LOV senaste 2014, annars kan det komma tvingande. Hittills har 170 kommuner infört LOV.
 
För att komma tillrätta med bristerna välfärden lämnar arbetsgruppen en hel del förslag:
* Kommunerna ska "i större utsträckning" "lägga vikt på utfall och resultat" när de utvärderar välfärd..
* Vid utvärderingar "bör utförarbyten noteras".
* Kommuner och landsting bör "se över möjligheterna till att ytterligare förtydliga
* Kraven på utförare, , både vid start och vid drift, oavsett huvudman, bör ses över och med hänsyn  till det kommunala självstyret.
* Förutsättningarna för ett "system med kvalitetsavtal mellan stat,
kommuner och landsting eller motsvarande bör ses över".
* Ekonomiska incitament för kvalitetshöjande arbete bör prövas.
* Kommuner bör välfärdsutförare, även kommunen själv varje år presenterar sina kvalitetsförbättringar.
* Stora upphandlingar "bör i stor utsträckning delas upp i mindre delar" så att fler småföretag kan delta.
* Kommunala direktinköp "bör tydliggöras".
* Ett statligt initiativ "för fortsatt kompetensutveckling av ledning och medarbetare inom välfärdssektorn" på kommunal nivå, bör ses över".
* Fler kommuner och landsting "bör arbeta aktivt för att minska det ofrivilliga deltidsarbetandet".
* Öka flödet av upphandlingsmål genom en mer specialiserad domstolsprövning.
 * Socialtjänstlagen "bör ses över" för en enklare bedömning av bidrag, så personalen kan lägga tid på "uppföljning, planeringar och kvalitetstillsyn".
* Socialstyrelsens Äldreguide ska stå som modell för jämförelser inom alla välfärdsformer.
* Kommuner "bör se över möjligheten att införa äldredialoger" med dansk modell som "inspiration" där kommunerna har "en skyldighet att minst två gånger per år erbjuda hembesök hos dem som är 75 år eller äldre".