• Staten tar ett större ansvar för fler bostäder. Enligt regeringen kan marknaden inte ensam lösa bostadsbristen, utan staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar genom incitament.
 
• Fokus på unga, studenter och nyanlända. Bostadsbristen drabbar dessa grupper hårt och regeringen tittar just nu på flera förslag för att ordna boende åt dem. Bland annat modulbostäder som kan användas som bostäder för både nyanlända och studenter.
 
• Hållbar stadsbyggnad. Fokus bör läggas på att minska klimatutsläpp från det material som bostäder byggs av och själva byggprocessen. Det äldre bostadsbeståndet bör också energieffektiviseras, särskilt miljonprogrammet.
 
• Mer kollektivtrafik. Genom stadsmiljöavtalet hoppas staten att kommuner, landsting och regioner söker statlig medfinansiering till investeringar i kollektivtrafik, något som kan öppna upp för nya lägen för bostäder.
 
• Öka konkurrensen. Regeringen vill öka konkurrensen inom byggbranschen, få ned byggkostnaderna och underlätta för mindre företag att konkurrera om bland annat kommunala markanvisningar.
 
• Effektivisera byggprocessen. Förenklade byggregler och effektivare processer skulle göra det snabbare och billigare att bygga bostäder. Regeringen ser över länsstyrelsernas roll i syfte att effektivisera byggprocessen.