Det är LO-juristen Claes-Mikael Jonsson som tillsammans med LO-TCOs chefsjurist Dan Holke svarar på Almegas utspel genom ett inlägg i Svenska Dagbladet.
 
Enligt arbetsgivarorganisationen är varken Socialdemokraternas önskan om att ”kunna rikta upphandlingar och valfrihetssystem inom välfärden till enbart privata, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte” eller LOs förslag om ”samhällsbolag” förenliga med EU-rätten.
 
Ett påstående som dock avfärdas av de fackliga juristerna som överdrivet. Juristerna menar i inlägget att det är politiker, inte jurister, som bestämmer hur välfärden ska se ut.
 
”EU-samarbetet vilar på en kompromiss mellan europeisk överstatlighet och nationell suveränitet. EU ska ha beslutanderätt på frihandelns område. På välfärdsrelaterade områden däremot är tanken att medlemsstaterna i hög grad ska vara självständiga.”, svarar juristerna som påstår att praxis hittills visat det vara tillåtet för länderna att bestämma huruvida välfärdsföretag får dela ut vinst eller inte.
 
”Avslutningsvis, när det gäller det förslag till begränsning av vinstuttaget i välfärden som lagts fram av LO, vill vi förtydliga att höjd tagits för eventuella EU-rättsliga krav. I det förslaget likabehandlas naturligtvis de utländska aktörer som har för avsikt att vara verksamma i den svenska välfärdssektorn med svenska aktörer.”