DEBATT. Tankesmedjan Ownershift bjuder nytillträdda civilministern Lena Micko (s) på förslag på ändringar som SCB kan för statistik som ytterligare belyser (o)jämställdheten i näringslivet.

Grattis till nytt uppdrag som civilminister, Lena Micko (s). Vi vet att du, precis som vi, är feminist och värnar om att förverkliga målet för den svenska jämställdhetspolitiken – en jämn fördelning av makt. Du har nu ett viktigt maktredskap till ditt förfogande för att driva på för ett mer jämställt samhälle: makten att formulera Statistiska centralbyråns uppdrag genom regleringsbrevet. Här finns ett fönster att göra reell skillnad. Låt oss förklara hur.

Tillförlitliga fakta och statistik är ett centralt verktyg för att utvärdera hur väl regeringen, statsförvaltningen och det svenska samhället i stort arbetar för att nå Sveriges jämställdhetsmål. Sverige är av de länder i världen som är allra bäst på att föra statistik, men en förutsättning för ansvarsutkrävande och granskning är att rätt statistik produceras.

I förordning (2001:100) om den officiella statistiken och regeringens regleringsbrev till SCB kan en läsa i paragraf 14 att ”Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta”. Individbaserad statistik avser statistik som direkt eller indirekt rör fysiska personer. Statistik över företag, bostäder och dylikt faller tyvärr därmed utanför begreppet.

Ägandet – ett förbisett perspektiv i jämställdhetsdebatten
Ownershift är en politiskt obunden tankesmedja som arbetar för att förändra samhällets maktstrukturer genom ägande, och öka den procentuella andelen kvinnligt ägande. Vi har samlat tillgänglig statistik om ägande i Sverige i rapporten ”Ägarinnabilden #0 – Vem äger Sverige?” som bland annat visar att män äger dubbelt så mycket som kvinnor. Men efter att ha genomsökt all offentlig data blev det uppenbart att det saknas återkommande, uppdaterad och offentlig information om ägande fördelat på kön i Sverige.

Ett av de områden där det är svårast att hitta tillförlitliga data är inom företagsägande. Därtill saknas förmögenhetsdata på individnivå efter år 2007, vilket bidrar till att förmögenhet och ägande är svårt att granska. Därmed är detta också svårt att arbeta med ur ett jämställdhetsperspektiv.

SCBs lathund om jämställdhet ”På tal om kvinnor och män” diskuterar inflytande och makt fördelat på kön utifrån representation i ledande befattningar. Dock förekommer varken ordet ägande eller ägare (eller för den delen ägarinna!)  en enda gång i rapporten. Ägande diskuteras inte som en relevant parameter för att mäta jämställdhet. Men i ett kapitalistiskt system är ägande den yttersta formen av makt. Lite förenklat har den som äger mest störst inflytande över beslut, i världsekonomin såväl som i hemmet. Därför är det också centralt att föra statistik över ägande fördelat på kön.

Därför vill vi önska civilminister Lena Micko välkommen till jobbet med ett tydligt medskick om att göra följande tillägg i regleringsbrevet för SCBs verksamhet 2020:

* Att SCBs lathund om jämställdhet tar upp begreppet ägande kopplat till jämställdhet.

*  Att SCB, utöver den individbaserade statistiken, även ska få i uppdrag att samla in och publicera statistik uppdelat efter kön även för andra områden, såsom ägande av företag.

*  Att förmögenhetsdata på individnivå ska samlas in, sammanställas och publiceras av SCB.

SCB skriver själva att ”många människor saknar kunskap om de jämställdhetsproblem som finns i samhället. En sådan kunskap kan vi få med hjälp av fakta – i form av statistik – om kvinnor och män”. Vi är helt överens, men ställer krav på att SCBs uppdrag uppdateras och breddas för att få relevant fakta och en rättvisande bild av problemen. Bara genom kunskap om nuläget kan vi tillsammans utveckla lösningar för att förändra framtiden.

Åsa Söderén
Emma Heikensten
Linda Waxin
Charlotte Sundåker
Elin Hammarberg
Alla är verksamma inom Ownershift, en politiskt oberoende tankesmedja som arbetar för ökat kvinnligt ägande av allt från företag och aktier till fastigheter, patent, skog och mark.