Totalt har KU behandlat 29 anmälningar från riksdagsledamöter. I fem av dessa förekommer det brister i regeringens handläggning eller en ministers agerande, enligt KU.

riksnormen inom försörjningsstödet
”En av granskningarna har gällt vad för slags underlag regeringen har haft då den fastställt riksnormen inom försörjningsstödet. Riksnormen är den del av försörjningsstödet som är gemensam för hela landet och som ska täcka vardagskostnader för exempelvis mat och kläder. I socialtjänstförordningen anges att riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. I granskningen framkommer att regeringen under flera år även bland annat beaktar regeringens prognos för konsumentprisindex”, kommenterar KU.

förflyttningen av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör
”En fråga i granskningen är om det har förelegat frivillighet från generaldirektörens sida och i så fall i vilket avseende. Det är enligt KU otillfredsställande att bilderna går isär”.

”KU menar att det är ministerns, i det här fallet klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris, ansvar att säkerställa om frivillighet råder och annars överväga en formell förflyttning enligt lagen om offentlig anställning (LOA). KU konstaterar också att det finns viss dokumentation, utöver beslutet om anställning i Regeringskansliet”.

förordnanden av ledamöter i styrelser vid universitet och högskolor
”Granskningen visar att nomineringspersoner med uppdrag att ta fram förslag på externa styrelseledamöter förordnades av regeringen i juni 2022. Information om nomineringsförfarandet lämnades till nomineringspersonerna i slutet av oktober 2022 och i slutet av januari 2023 hade dessa lämnat in sina förslag på styrelseledamöter till berörda departement. Den 24–25 april 2023 fick nomineringspersonerna information från departementen om att ledamöterna skulle utses för en kortare tid än vanligt och de ombads att informera de nominerade ledamöterna om detta. Den 27 april 2023 fattade regeringen beslut om förordnande av ledamöter till styrelserna”.

”KU konstaterar att beskedet om att ledamöterna skulle utses för en kortare period än vanligt lämnades mycket tätt inpå regeringens beslut. Det gjorde att nomineringspersonerna fick mycket kort tid på sig att informera de föreslagna ledamöterna. Utbildningsminister Mats Persson förklarade det sena beskedet med att behovet av kompetens i säkerhetsfrågor i styrelserna alltmer aktualiserades under beredningen. En samlad bedömning behövde göras utifrån både det allmänna försämrade säkerhetsläget och den problematik som rapporter från Säpo, Must och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) pekade på”.

klimat- och miljöministerns uttalande om behovet av ny kärnkraft
”KU har vidare granskat klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris uttalande om behovet av ny kärnkraft. Uttalandet gjordes vid en pressträff och det har i granskningen framkommit att ministerns avsikt var att exemplifiera hur många reaktorer som det beräknade elbehovet skulle kunna innebära. Samtidigt har det framkommit att uttalandet inte uppfattades som ett exempel utan som ett nytt besked från regeringen om ett framtida behov av ett visst antal nya kärnkraftsreaktorer”.

klimat- och miljöministerns uttalande om klimathandlingsplanen
”Utskottet konstaterar att ministerns uttalande om att det i klimatlagen står att klimathandlingsplanen ’bör’ överlämnas före årsskiftet var felaktigt. I klimatlagen står att handlingsplanen ”ska” lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits”.