Bolagsstämman ska hållas den 17 april, enligt kallelsen. En av sakerna som ska behandlas är en kontrollbalansräkning. Den har upprättats då aktiekapitalet är förbrukat.  Med det följer att styrelsen måste ta ställning till om bolaget ska likvideras. Styrelsen siktar dock på att sälja inkråmet i bolaget vidare.

Samtidigt som kallelsen till styrelsemötet går ut, har ägarna lagt ut ett pressmeddelande på Finwire där det meddelas att ”ett avtal för inkråmsöverlåtelse har ingåtts den 14 mars”.

Och vidare:

”Anledningen till förslaget är att Bolagets resurser inte är tillräckliga för att driva verksamheten i önskvärd omfattning för att kunna generera aktieägarna tillräcklig avkastning”.

Ett fiktivt bolag som heter ”Realitas Temporis” ska vara tagare av inkråmet.  Översatt från latin lyder namnet Tidens verklighet, för det ännu ej riggade bolaget.

Dagens Opinion söker mer info