DEBATT. Även sjöfarten måste inkluderas när klimatmålen för transportsektorn införs. Och det måste göras en klar skillnad på rederier som  investerar i fossilfria transporter och  de som inte gör det, skriver Johan Röstin, vd för rederiet ForSea.

Sverige har åtagit sig att uppnå vissa klimatmål, bland annat att transportsektorn ska minska sina klimatutsläpp med 70 procent till 2030, samt att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom att ha en helt klimatneutral transportsektor senast år 2045. Detta kommer inte att vara möjligt utan att inkludera åtgärder även till sjöss.

Fredagen den nionde november invigde ForSea, tidigare HH Ferries, världens första högintensiva färjelinje med batteridrift. I samband med invigningen offentliggjordes även namnbytet som syftar till att tydligare representera vårt arbete för haven och för en klimatneutral transportsektor.

Aurora och Tycho Brahe är två fartyg som nu utrustats med vätskekylda litiumjonbatterier och som ska drivas helt på el. Varje år åker 7,1 miljoner passagerare rutten och i år har hitintills fler än 1,7 miljoner fordon rest över Öresund med oss. Vår satsning på denna banbrytande teknologi kommer att minska de relativa utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid, koldioxid och partiklar med 65 procent vilket gör oss till en av de absolut mest progressiva aktörerna inom hållbar utveckling. Det är en omfattande satsning som är mycket kostsam och som delvis genomförs med hjälp av EU-bidrag, men som givit Sverige ett ännu bättre rykte som ett föregångsland när det gäller hållbara innovationer.

Klimatdiskussionen inom transportsektorn kretsar till allra största del kring landsvägs- och spårtransporter. Detta trots att närmare 90 procent av såväl den externa handeln med EU som den övriga internationella handeln är varor som transporterats över vatten. I Sverige ansvarar sjöfarten för merparten av allt gods in och ut ur Sverige. Antalet överförda lastbilar som valde ForSea mellan Helsingborg-Helsingör har ökat från 2017 till 109 000 och godsmängden har ökat från 1 186 000 till 1 224 000 ton under det tredje kvartalet innevarande år, jämfört med 2017. Enligt undersökningar väljer våra företagskunder vår rutt för att få en kortare, grönare och snabbare väg till sin slutdestination.

Miljö- och klimatfrågan är ständigt aktuell och det verkar råda konsensus i landet om att en ytterligare utökad miljövänlig sjöfart måste komma till stånd om vi ska nå en klimatneutral transportsektor senast år 2045. Hur detta mål ska nås är däremot inte fastställt. Det duger inte längre. Framför allt krävs insatser som premierar teknikneutralitet och som utjämnar de skilda förutsättningarna mellan trafikslagen. Idag glöms ofta sjöfarten bort i förmån för väg och järnväg.

Näringen behöver satsa och visa vår höga ambitionsnivå. Ett alternativ för att få till stånd en fossilfri sjöfart är att fasa över sjöfarten till att använda elmotorer i kombination med batterier. Bortsett från de höga investeringskostnaderna pekar de flesta ut batteridriften som det allra mest fördelaktiga alternativet. De miljömässiga fördelarna ses tämligen omgående.

För att fler rederier och fartyg ska våga och klara av att genomföra liknande satsningar så måste de centrala miljösatsningarna även inkludera sjöfarten. Det måste göras en klar skillnad på de som inte satsar på fossilfria transport och oss som investerar för framtiden. Endast då kan vi nå de av riksdagen beslutade klimatmålen och fortsatt vara ett föregångsland inom miljövänliga innovationer och implementeringen av dessa.

Vi har precis inlett vår fossilfria resa men hoppas innerligt att fler vill vara med på färden – för haven och för en klimatneutral transportsektor.

Johan Röstin, vd för ForSea