I regeringens vårändringsbudget får klimatet mest av de 4,5 miljarder som läggs på nya reformer.

Kostnaderna för reformerna fördelar sig så här:

arbetsmarknad:  1 100 miljoner
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 380

Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den

först anställda 120

Bibehållen nedsättning av moms på naturguidning 170

Rusta arbetssökande för att möta arbetsgivares behov 340

Krav på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort 45

Exportsatsning 65

välfärd: 900 miljoner
LSS – rätt till stöd för andning och sondmatning 150

Insatser för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld

och förtryck 140

Fler lärarassistenter 475

Medel till Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen

mot segregation 51

Bibehållen fri entré på museer 60

Stimulansbidrag kulturskolan 50

landsbygdspolitik: 500 miljoner
Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av

extremväder 350

Stärk bredbandsutbyggnaden i hela landet 100

Regionala flygplatser 57

 

klimat & miljö: 2 miljarder

Förstärkning Klimatklivet, inklusive biogas och

hemladdning 750

Förstärkning Industriklivet 100

Underlätta tågresor till utlandet, bl.a. nattåg 50

Investeringsstöd för minusutsläpp, forskning,

utveckling och test 100

Skydd av värdefull natur, ersättning till markägare av

nyckelbiotoprika brukningsenheter 150

Skydd av värdefull natur 100

Åtgärder för värdefull natur, våtmarker 200

Rent hav 200

Solcellsstöd 300

Totalt lägger regeringen 4 503 miljoner kronor på   reformerna. De ska finansieras så här:

 

finansiering

skatteförändringar 1 331 miljoner

Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion 182

Nej till avskaffad flygskatt 785

Höjd kemikalieskatt 224

Avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvor 140

anvisade medel i riksdagens budget som återtas 725 miljoner

ändrade avräkningar 700 miljoner

långsammare utbyggnad av särskilda utbildningar med mera 335 miljoner

anpassning av underutnyttjat statsbidrag för yrkesvux 397 miljoner

effektivisering av näringslivspolitiken 250 miljoner

avbruten prolongering 244 miljoner

övrigt 604 miljoner

Summa finansiering 4 586 miljoner