Regeringen presenterade via utbildningsminister Anna Ekström (s) reformer för skolan i den kommande budgetpropositionen för 2020. Då lägger regeringen 4,9 miljarder på ”likvärdighetsbidraget” för 2020 och 2021 ökas paketet till 6,2 miljarder kronor. Kristdemokraterna är kritiska och Lärarnas Riksförbund är missnöjda.

Regeringen har som mål att skolan bli ”mer jämlik och jämställd” och pratar om ”en jämlik kunskapsskola”. Regeringen vill med sin budgetprioritering också skapa höjda kunskapsresultat, och få fram fler behöriga lärare.

”Skolbudgeten är skral mot bakgrund av de behov som finns och att skolan redan är utsatt för en våg av nedskärningar i kommunerna. Till det kommer ett finansieringsgap på hela 90 miljarder som väntar kommunsektorn. Det blir rena helvetesgapet för skolan. Staten måste därför snarast ta över det ekonomiska ansvaret för skolan innan gapet vuxit. Politikerna måste våga språnget nu”, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Enligt Lärarnas riksförbund ”deklarerar” regeringen ”en vilja att gå över till sektorsbidrag till kommunerna”.

”Det är vällovligt men det är ett myrsteg mot en helt igenom statligt finansierad skola och när man nu slår ihop likvärdighetsbidraget med lågstadiesatsningen försvinner det mycket pengar på vägen. Det är orimligt”, kommenterar Åsa Fahlén.

”Regeringens satsningar inom skolområdet är otillräckliga för att lyfta skolresultaten. Eleverna behöver mer lärarledd undervisning”, kommenterar Gudrun Brunegård (kd), utbildningspolitisk talesperson.

Kristdemokraterna ger litet beröm till regeringen för att den ger mer pengar till regeringen:

”Det är bra att Skolinspektionen får mer pengar. Men Skolinspektionen borde även ges förutsättningar att kunna göra tätare granskningar än idag. Skolinspektionen borde få i uppdrag att göra oanmälda granskningar av skolor där man fått signaler om missförhållanden”, kommenterar Gudrun Brunegård

regeringens förslag för skolan år 2020

1 miljard till fler lärarassistenter

15 miljoner till Skolverket till att utveckla skolans styrdokument och 3 miljoner till att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan.

15 miljoner kronor till Tekniksprånget

Naturvetenskap och teknik för alla förlängs till och med 2023.

4,9 miljarder till likvärdighetsbidraget. Höjs till 6,2 miljarder år 2021.

18 miljoner till Skolinspektionen till att hantera Skolväsendets överklagandenämnds ökande ärendemängd, ökad tillsyn utifrån individärenden och utvärdering av läsa, skriva, räkna-garantin.

16 miljoner till Skolverket tillförs till att digitalisera de nationella proven.

20 miljoner till införandet av ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare.

135 miljoner kronor till Lärarlyftet, del 2.

Läslyftet för personal i förskolan förlängs till och med 2021.

Specialpedagogik för lärande förlängs till och med 2023 och utvidgas. Kostar 39 miljoner kronor.

30 miljoner ytterligare till behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare.

20 miljoner kronor till fortbildning av rektorer.