Regeringen har fattat beslut om tre åtgärder för att komma till rätta med utländska direktinvesteringar som hotar säkerheten och den allmänna ordningen. Hotet antas öka under coronakrisen, då delar av näringslivet får en svagare ekonomi.

Åtgärderna presenterades på en presskonferens i morse av handelsminister Anna Hallberg (s) och inrikesminister Mikael Damberg (s).

Anna Hallberg betonade vikten av utländska investeringar, men lyfte också fram riskerna.

– Aktörer kan göra riktade strategiska förvärv i syfte att komma åt ny värdefull teknologi och information. Sådana förvärv kan stå i direkt konflikt med svenska säkerhetsintressen.

Och få på plats ”mekanismer” om ”uppköp hotar svenska skyddsvärda intressen”.

Åtgärderna gäller i första hand företag som omfattas av säkerhetsskyddslagen men detta kan komma att breddas beroende vad Direktinvesteringsutredningen kommer fram till.

Åtgärderna som presenterades handlar i stort om att få till en svensk version av den förordning om granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, som EU antog 2019 och som ska börja tillämpas 11 oktober 2020.

regeringens åtgärder mot hotfulla utländska direktinvesteringar
* FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, ska i samråd med ISP, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Säpo, genomföra en studie om utländska investeringar i skyddsvärda verksamheter. FOI ska också samverka med Direktinvesteringsutredningen och Kommerskollegium. Studien ska ge ökad kunskap och beskriva riskerna med utländska direktinvesteringar i skyddsvärda verksamheter, peka ut egenskaper och omständigheter hos investerare som kan innebära en säkerhetsrisk, kartlägga områden och branscher där utländska direktinvesteringar kan få negativa konsekvenser för säkerheten. Studien ska vara klar senast 30 november 2020.

* ISP, Inspektionen för strategiska produkter, blir Sveriges kontaktpunkt enligt EUs förordning om utländska direktinvesteringar. ISP ska se till att se till att EUs förordning uppfyll i Sverige och får befogenhet att hämta in ”vissa uppgifter om utländska investerare och det svenska företag” när direktinvesteringen riskerar att påverka säkerhet och allmän ordning inom EU.
ISP ska med Försvaret, Säpo, FOI och FMV ”stärka arbetet mot säkerhetshotande utländska direktinvesteringar”, vilket ska redovisas den 1 oktober 2020.

* Via en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag med som inför EU-förordningen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.