Reformagendan går under namnet ”Kemi är lösningen” och består av ett tjugotal reformförslag under tre teman.

tema 1 – mer innovation med bättre regelverk
* konkurrenstesta ny EU-lagstiftning

* sluta överimplementera förordningar och direktiv

* ta bort snedvridande nationell särreglering

* reformera Kemikalieinspektionen

* förtydliga myndigheternas ansvar för regelförbättring

* prioritera Agenda 2030 – skrota de nationella miljömålen

* reformera miljöprövningen i grunden

tema 2 – den gröna omställningen kräver mer fossilfri el och cirkulära råvaror
* staten måste garantera industrins elförsörjning

* ta tillvara den industriella restvärmen

* hindra EU-ETS från att slå ut den elintensiva industrin

* tydliggör vad som inte är avfall

* möjliggör den svenska potentialen

* tydliggör att klimatproblemen inte gör skillnad mellan olika sorters koldioxid – och att målet alltid bör vara att undvika utsläpp.

* utvärdera klimatpolitiken

tema 3 – spetskompetens för global attraktionskraft
* höj anslagen till högskolans NTF-utbildningar

* gör elitsatsning på utvalda lärosäten

* satsa på lärosätessamverkan mellan universitet och högskolor

* gör kursutbudet tillgängligt för vidareutbildning

* skapa en oberoende analysfunktion för högre utbildning och forskning

* främja den svenska startupscenen för deep tech

* satsa på industridoktorander

* skapa oe stop shop för specialister

* reformera expertskatten