Båda konstellationerna är överens om att det behövs tillståndsprövningar för aktörer som ska driva välfärdsverksamheter samt tillsyn och uppföljning. Parterna är inte överens om regleringen av vinsten. Alliansen vill helt ha bort krav på ett generellt vinsttak. Välfärdsutredningen föreslår 7 procent som regeringsstöttande Vänsterpartiet tycker är alldeles för högt.
Utredaren Ilmar Reepalu presenterar Välfärdsutredningens förslag på SvD Debatt.
 
välfärdsutredningens förslag är
* krav på att ägare och ledningar för företag och organisationer ska ha ”den erfarenhet och insikt som krävs för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt”.
* krav på att aktörerna ska ha ”en rimlig nivå av ekonomisk stabilitet”.
* krav på att aktörer som felaktigt tagit emot offentliga bidrag eller begått vissa brott ska inte får äga eller leda välfärdsverksamhet.
* särskilt tillstånd för aktörer som vill ta emot offentliga medel. För att få tillstånd krävs att merparten av medlen går till skolan, vården och omsorgen.
* aktörernas rörelseresultat begränsas till en avkastningsränta på operativt kapital, avkastningsräntan ska ligga på statslåneräntan ökad med 7 procentenheter.
* För att säkerställa att reglerna följs och inte kringgås ska de följas upp i tillsyn.
 
Samtidigt kontrar Alliansen med att presentera sina förslag på DN Debatt.
Alliansens förslag är
* utgå från välfärdens kvalitetsproblem.
* ett generellt vinsttak måste helt avvisas inom ramen för en bred överenskommelse eftersom det i sig skulle hota mångfald och kvalitet.
* generell tillståndsplikt samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden kraven bör så långt som det är möjligt vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.
* nationella kvalitetskrav för olika verksamheter inom välfärden ska fastställas, med krav som utgår från resultat och utfall i form av mätbara resultat.
* dagens sanktioner bör skärpas och förstärkas med exempelvis statlig tvångsförvaltning, nedläggning av verksamheter med stora kvalitetsproblem och skarpare ekonomiska sanktioner.
* goda möjligheter för små och nya aktörer att starta och driva välfärdsverksamheter ska säkerställas.