ökat samarbete för snabbare rehabilitering
Hälso- och sjukvården ska samverka med alla berörda parter och i första hand patienters arbetsgivare när det finns risk för sjukskrivning eller när patienten är sjukskriven och behöver rehabiliteras. Detta med patienternas samtycke. Jönköping och Region Skåne testar metoderna redan. Tanken är att det tidigt ska gå att hitta problem i arbetsmiljön helst innan det behövs en sjukskrivning. I dag kan det under en sjukskrivning mer än sex veckor. Sjuk- och hälsovården ska skjutas till pengar för att klara uppgifterna. Merparten av kostnaderna för betänkandet, 2 miljarder kronor per år, går till detta.

bortre gränsen i sjukförsäkringen
När modellen för samverkan mellan arbetsgivare, försäkringskassan och sjuk- och hälsovården är genomförd, kan den bortre gränsen för sjukförsäkringen slopas. Med högst sex månaders intervall ska Försäkringskassan utreda om en sjukskriven person har en arbetsförmåga och behov av rehabilitering eller har rätt till sjukersättning. Skillnaden mot i dag är att sjukskrivna inte behöver lämna sjukförsäkringen för att delta i program för att sedan bli inskrivna igen. Tanken är att snabba upp första kontakten med långtidssjukskrivna, något som kan ta 2,5 år i dag.

tak och höjning av a-kassa
Utredningen tar inte ställning till ersättningsnivåer eller tak i a-kassan. Det överlåts till politikerna att fatta beslut om.

indexerad a-kassa
Utredningen föreslår inte, men gör bedömningen att om a-kassan ska indexeras, ska den indexeras på samma sätt som fram till 90-talet och på samma sätt som socialförsäkringar i övrigt indexeras. Utredningen innehåller inga förslag på successiv höjning av a-kassan.

öppnare a-kassa
Utredningen föreslår inte någon obligatorisk a-kassa, utan en allmänt finansierad grundläggande arbetslöshetsersättning. Alla som har haft inkomst av arbete minst ett halvår ska kunna ingå i a-kassan. Men detta måste först utredas vidare om det går att gå i riktningen att inkomster snarare än medlemskap och arbetstid ska styra vem som har rätt att vara med och får ersättning från a-kassan. Ersättningen i den grundläggande delen skulle kunna ligga på hälften av vad a-kassan ger i dag.

e-inkomster för arbetsgivare
Ska inkomster ligga till grund för a-kassan, behöver betalningar från arbetsgivare till anställda, snabbare registreras hos myndigheterna. Utredningen dammar av de skrotade och mycket kritiserade månadsuppgifterna som finansminister Anders Borg (m) försökte genomföra under förra mandatperioden. Utredningen föreslår en förenklad variant, e-inkomster, där arbetsgivarna elektroniskt rapporterar in löneuppgifter på individnivå. Samtidigt försvinner dagens skattedeklarationer. Detta innebär att a-kassa och ersättningar från Försäkringskassans skulle bli mer exakta och aktuella.

utökat skydd för företagare

Utredningen föreslår att sjukpenninggrundande inkomst ska vara skyddad även för den som driver aktiebolag. Skyddet förlängs också till tre år.

preciserat mål för sjukfrånvaron
Alliansens och numera de rödgrönas mål om att sjukfrånvaron ska hållas på en "låg och stabil nivå över tid" ska konkretiseras. Ett riktmärke skulle kunna vara att den genomsnittliga sjukfrånvaron inte ska vara högre än i jämförbara länder och vilka åtgärder som ska sättas in om målet inte kan hållas.