BUDGET2020. Sverige har inte lyckats sänka utsläppen sedan den rödgröna regeringen tillträdde. Regeringen ökar i budgeten för 2020 anslagen.

industriklivet
Ökar till 600 miljoner 2020 kronor för ”att stötta industrins omställning till fossilfrihet”.

klimatklivet
Ökar med 1,16 miljarder kronor till ”nästan” 2 miljarder kronor för 2020 för att ”skapa kraftfulla utsläppsminskningar i alla samhällssektorer”.

ny klimatpremie för ellastbilar
Ökar med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor. Slåss samman med elbusspremien. Allt för att ”nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (utom flyget) till 2030 jämfört med 2010”.

ekobonussystem för sjötransporter
förlängs med 50 miljoner kronor per år till 2022. Ska snabba på en överflyttning av godstransport från väg till sjöfart.

”Rent hav och vatten”
240 miljoner kronor till insatser mot övergödning 2020.
65 miljoner kronor ytterligare till ”sanering av förorenade sediment och miljöfarliga vrak” samt ”internationellt kemikaliearbete”.

skydd och skötsel av värdefull natur
en förstärkning med 200 miljoner kronor för 2020 ”så att Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan förstärka arbetet med att skydda värdefulla skogar”.
400 miljoner kronor till 2020 till att ”stärka bland annat skötseln av naturreservat och nationalparker, stärka arbetet mot invasiva arter, att bevara hotade arter, samt till viltförvaltning samt restaurering och anläggande av våtmarker”.
42 miljoner kronor till att stärka länsstyrelsernas arbete med miljötillsyn.

pollinering
70 miljoner kronor per år 2020-2022 till ”åtgärder som ska gynna pollinerande insekter”.