Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har utvärderat hur väl Sverige har uppfyllt Aichimålen för biologisk mångfald de senaste tio åren. Den rödgröna regeringen får rejält underkänt.

Naturskyddsföreningen och WWF kommer i sin rapport fram till att Sverige har ”misslyckats med att nå målen”.  Av 20 mål har Sverige på tio år delvis uppfyllt fyra.

Ett av problemen som pekas ut är att det ”saknas ett helhetsgrepp för att komma åt drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald såsom ohållbar produktion och konsumtion och ohållbart nyttjande av mark och vatten”. Det hänger samman med att regeringen har lagt in Aichimålen i det övergripande miljömålssystemet. Rapporteringen ”framstår som ofullständig och svåröverskådlig” och ”Aichimålen har därutöver ingen framträdande roll i myndigheternas rapporteringar”.
Insatserna som ändå har gjorts har varit ”otillräckliga” och många åtgärder är av ”administrativ karaktär”.

Med den befintliga miljöpolitikens finn ”en god juridisk grund för att stoppa uppenbart miljöskadliga subventioner och styrmedel”, men det går ”trögt”, anser WWF och Naturskyddsföreningen.

Dessutom bromsades regeringens planer på att göra 2020 till ett ”supermiljöår” av pandemin.


Så här har Sverige klarat Aichimålen under tio år
Kunskap om biologisk mångfald – framsteg, men inte uppnått.

Värdet av biologisk mångfald – inte uppnått, en del framsteg.

Subventioner och styrmedel – inte uppnått, en del framsteg.

Hållbar produktion och konsumtion – inte uppnått, utvecklingen går delvis åt fel håll.

Förlust av livsmiljöer – inte uppnått, utvecklingen går delvis åt fel håll.

Hållbart fiske – inte uppnått, inget har hänt.

Hållbart jord-, vatten och skogsbruk – inte uppnått, inget har hänt.

Föroreningar – inte uppnått, en del framsteg.

Invasiva arter – inte uppnått, en del framsteg, utvecklingen går delvis åt fel håll.

Sårbara ekosysteminte uppnått, men framsteg.

Skyddade områdenmålet delvis uppnått.

Hotade arterinte uppnått, utvecklingen går åt fel håll.

Genetisk mångfaldinte uppnått, men en del framsteg.

Ekosystemtjänsterinte uppnått, en del framsteg.

Restaurering och anpassninginte uppnått, en del framsteg.

Nagoyaprotokollet (reglerar användning av genetiska produkter) – målet delvis uppnått.

Nationell plan för biologisk mångfaldmålet delvis uppnått.

Traditionell kunskapinte uppnått.

Vetenskaplig kunskapinte uppnått.

Resursmobiliseringmålets delvis uppnått.