Liberalernas bygdepolitiska arbetsgrupp har tagit fram 64 förslag på politik för landsbygden. Förslagen ska fattas beslut om vid Liberalernas landsmöte i november.

Förslagen har samlats i rapporten Bo och leva i hela landet och har tagits fram av Liberalernas bygdepolitiska arbetsgrupp, tillsatt av Liberalernas partistyrelse i juni 2020 på uppdrag av landsmötet 2019.

Rapporterna har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Nicke Grahn, Dorotea, ordförande, Daniel Adborn, Nynäshamn, Alda Danial, Tibro, Jenny Gavelin, Enköping, Börje Helgesson, Virserum, Lars Hultkrantz, Karlskoga, Anne Kotavuopio Jatko, Jukkasjärvi, Karl Philip Nilsson, Landskrona och Carl-Henrik Sölvinger, Ljungbyholm samt med Lars Granath som gruppens sekreterare.

De 65 förslagen är indelade i tio huvudgrupper.

 

här är Liberalernas förslag på landsbygdspolitik

 

kommunernas organisation och verksamheter
1. kommuner ska kunna utses till reformkommun med syfte att testa olika idéer för att förbättra möjligheterna att åstadkomma en god utveckling.
2. riksdagen ska verka för att öka samverkan mellan kommunerna och underlätta frivilliga sammanslagningar.
3. i gränsområden mot Danmark, Finland och Norge ska det vara tillåtet med gemensamma utförarorganisationer på välfärdsområdet inom exempelvis skola, vård och omsorg.
4. staten ska lyfta av kommunerna ”vissa uppgifter” och därmed skapa mer likvärdiga villkor, exempel på det är skolväsendet, som ”bör förstatligas”, staten ska också via Försäkringskassan ta över det fulla ansvaret för att bevilja och finansiera personlig assistans (LSS).
5. statsbidragen till kommunerna, ”bör i större utsträckning omvandlas till generella bidrag”.
6. öka takten och undanröj hinder för bredbandsutbyggnad över kommungränserna.
7. all fossilfri energiproduktion ska ha ”likvärdiga spelregler och att det även ska gälla beskattningen” och en ”kommunal beskattning av uttag av naturresurser, vattenkraft och markupplåtelse av vindkraft är en direkt uppmaning till exploatering”.

regional utveckling
8. stödet från EUs olika fonder ska i större utsträckning gå direkt till den regionala eller lokala nivån och det ska vara möjligt att ge EU-stöd direkt till organisationer inom civilsamhället.
9. ”onödiga och omotiverade gränshinder som motverkar och hindrar regional utveckling på var sin sida om nationsgränser” ska avvecklas.
10. ett system liknande kultursamverkansmodellen, med ett större regionalt inflytande över det statliga kulturstödet, kan användas för att bevara hotade kulturmiljöer.
11. möjlighet att prioritera lanthandlare som agerar ombud ska utnyttjas när stöd ska delas ut.

statens närvaro
12. kvaliteten av servicekontoren (drivs av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket och andra statliga myndigheter) ”bör säkerställas”. Utbyggnaden av servicekontor ska fortsätta och fler myndigheter ”bör inordnas”.
13. ”ortsombud” ska inrättas, myndighetskontaktperson i mindre orter, som ”kan fungera som kontaktperson mot myndigheterna på mindre orter”.
14. förstärkningen av polisen ska komma hela landet tillgodo.
15. kommunerna ska ha fullt bestämmande över markanvändningen i kommunen och veto, till exempel vid etablering av vindkraftverksparker.
16. avvecklingen av det gamla tele-kopparnätet ska inte ske innan ersättning på plats.

bostadsförsörjningen
17. underlätta för bostadsmarknaden i glesbygd, bland annat genom ett ”begränsat statligt startlån”.
18. skattebefriat bosparande för förstagångsköpare.
19. kommunerna ska i sin översiktsplan peka ut områden som är särskilt intressanta som bostadsutvecklingsområden.
20. strandskyddet ska ”mjukas upp och decentraliseras”.
21. Underlätta för en modern egnahemsrörelse i hela Sverige för mer färdigplanerad tomtmark och standardiserade bygglösningar.

företagandet
22. miljö- och naturvårdsinsatser ska ”genomföras i god dialog med markägare”, saker som småskalig kraftproduktion ska ha tillstånd enligt miljöbalken, men det är ”orimligt att den prövas efter samma mall som storskalig produktion”.
23. myndigheter ska ha ett främjandeuppdrag att gynna företagandet, myndigheternas ”perspektiv måste ändras” och regleringsbreven för myndigheterna ska ”ses över”.
24. utvidgad och höjd skattefrihet för privat försäljning av livsmedel och virke.
25. statligt riskkapital ska vara ett komplement och inte ersätta privat kapital.
26. det statliga riskkapitalet ska vara tillgängligt i hela Sverige.
27. en beslutsgaranti för myndigheter gällande handläggningstider.
28. myndigheter ska införa en ”anmäl orimliga bestämmelser”-funktion inom sitt område.
29. konsekvenser för landsbygden inför statliga beslut ”bör synliggöras genom en särskild landsbygdsbedömning”.
30. säkra framtida grundläggande posttjänster i hela landet.

lokal mobilisering och trygghet
31. ge kommunerna rätt att inrätta ”trygghetsvärn”, lokala trygghetsorganisationer.
32. poliser bör ges möjlighet att jobba där de vuxit upp för ökad lokal- och personkännedom och en ”mer personlig poliskår”.
33. polisens projekt för snabbare lagföring ska rullas ut i samtliga lokalpolisområden.
34. lättare och snabbare process för att forsla bort övergivna fordon.
35. kommuner med långa utryckningstider för ambulans ska teckna avtal om IVPA (”i väntan på ambulans”) med sina regioner för att korta insatstider.

miljö, klimat, skog, jakt och fiske
36. den svenska skogspolitiken ska även fortsatt vila på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet, men miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka genom exempelvis att avverkningsmetoder, återplantering och återvätning anpassas.
37. ekologiskt värdefull skog bör skyddas och bevaras genom naturreservat och nationalparker. Statligt ägd skog ska även fortsättningsvis kunna användas som inbyte för privatägd skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen bör ha uppdraget att identifiera skogsmark som är lämplig att återväta av klimatskäl.
38. storskaligt trålfiske i svenska vatten ska minskas till förmån för kustnära garn-, krok- och sportfiske.
39. skyddsjakten på skarv ”behöver utökas” och licensjakten på gråsäl ”bör permanentas och utökas”..
40. stärkt dialogen om rovdjursförvaltningen.
41. fler metoder för förbättrad samexistens mellan rovdjur och tamboskap med länsstyrelser och Sametinget som modell. Varg ”ska ej förekomma inom renskötselområdena”.
42. stoppa trakasserier vid beslut om skyddsjakt.
43. eftersöksjägare bör få använda blåljus för att varna sin omgivning och passerande trafik.
44. underlätta jakt på vildsvin och försäljning av vildsvinskött.
45. en bred översyn av vapenlagstiftningen med olika straffbestämmelser för olaga hantering av vapen av kriminella och för legal vapenhantering av jägare, sportskyttar och medlemmar av den frivilliga försvarsrörelsen bör regleras separat i annan lagstiftning.

utbildning och arbetsmarknad
46. yrkeshögskolan bör öka samverkan med det regionala näringslivet.
47. det ska bli ”lättare att ordna” fjärrundervisning ”där det lämpligt”.
48. by- och bygdeskolor har kunnat leva vidare genom friskolereformen, något som ”måste uppmärksammas och slås vakt om”.
49. Liberalerna ”ser positivt på att universitet förlägger högskolefilialer lokalt där så är lämpligt”.

infrastruktur
50. tillåt längre och tyngre ekipage på väg och järnväg.
51. möjligheten att tillåta kommuner och regioner att upphandla flygtrafik ”bör ses över”.
52. elflyget kan bli ett lyft för de regionala flygplatserna.
53. tillåt pråmtrafik och utnyttja de inre vattenvägarna.
54. bygg ut och rusta upp järnvägen i hela landet.
55. inför regionala differentierade regler för dubbdäck.
56. staten ”bör även fortsättningsvis ta ett betydande ekonomiskt ansvar för att upprätthålla en god standard på det enskilda vägnätet”.
57. tydliggör ansvaret mellan det statliga, kommunala och enskilda vägnätet.
58. den ”digitala tekniken bör användas för en mer flexibel och anropsstyrd trafik där individens resa sätts i fokus”.
59. verka för samordnade transporter.
60. för att underlätta resande över länsgränserna ”bör ett nationellt biljettsystem som gör det enklare att boka och köpa en kollektivtrafikbiljett för all kollektivtrafik i Sverige införas”.
61. ett regionalt anpassat reseavdrag, som gör det ”mer generöst i kommuner där kollektivtrafiken kan antas vara mindre väl utbyggd, medan avdraget stramas åt i kommuner där möjligheten att använda kollektivtrafiklösningar bör betraktas som större.
62. Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att prioritera en översyn av skoterlednätets standard samt ansvarsfördelningen vad gäller underhåll och drift.

sjukvård och omsorg
63. bättre villkor för småskalig vård, god arbetsgivarpolitik, digitala lösningar och kunskap i glesbygdsmedicin. Därutöver ”bör det öppnas möjligheten att etablera en ny huvudmannaform i glest befolkade områden för den som önskar”, ”bygdesjukvårdshuvudman (BSH)”. Kan innebära en sammanläggning av regionens och kommunens vård och omsorg till en lokal organisation.
64. möjligheterna färdtjänst över gränserna i Norden ”bör utvidgas”.
65. regionernas system för ersättning för sjukresor ska ta hänsyn till glesbygdsbornas behov för resor med bil där avstånden är långa och möjligheten att resa med kollektivtrafik är begränsad.