EU-kommissionen har presenterat planerna för en ”Green Deal”, som ska göra EU klimatneutralt. Och hur den ska införas.

* Visionen med The Green Deal är att den ska vara en “tillväxtstrategi” med sikte på att transformera EU till ett rättvist och välmående” samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och där ”ekonomisk tillväxt är frikopplad från utnyttjande av råvaror”.

* Transformationen ska vara ”rättvis och inkluderande” och sätta människor ”främst och ta hänsyn till regioner, industrier och arbetare som utsätts för de största utmaningarna”.

EU-kommissionens roadmap

slutet av 2019  
Medlemsstaterna ser över och presenterar sina reviderade energi- och klimatplaner. EU-kommissionen granskar planerna och föreslår förbättringar.

under år 2020
* EU-kommissionen föreslår en handlingsplan för batterier och stöd till European Battery Alliance.

* EU-kommissionen antar en strategi för hållbar och smart mobilitet (transporter).

tidigt 2020
* Sätta upp villkor för en effektiv och rättvis transformation enligt FNs ramverk för klimatförändringar.

mars 2020
* EU-kommissionen ska föreslå den första klimatlagen, som ska omfatta målet att nå klimatneutralitet år 2050. Klimatlagen ska också försäkra att alla EU-policys bidrar till klimatneutraliteten.

* EU-kommissionen antar en strategi som adresserar båda den gröna och digitala transformationen, samt en handlingsplan för cirkulär ekonomi.

* EU-kommissionen presenterar en mångfaldsstrategi.

* EU-kommissionen lanserar en klimatpakt.

våren 2020
* En remissrunda för att diskutera “från gaffel till kniv”-strategin som ska ge en mer hå

sommaren 2020
* EU-kommissionen ska presentera en plan över hur växthusgaser ska elimineras till minst 50 procent år 2030.

2021
* EU-kommissionen föreslår åtgärder för att öka kapaciteten för järnvägar och inre vattenleder.

juni 2021
* EU-kommissionen ser över och föreslår nödvändiga instrument som behövs till att nå minskningarna av växthusgaser, exempelvis utsläppsrättighetssystemet eller reglering av land och skoganvändning, samt prissättningsmodeller och skatter, som energiskattedirektivet.

* Om så behövs utvecklas en mekanism, som reglerar priset på importvaror efter deras CO2-avtryck för olika sektorer, i enlighet med WTOs regler.

* EU-kommissionen ser över och presenterar en uppdaterad energi-lag.

* EU-kommissionen föreslår en standard för CO2-utsläpp för bilar.

början av 2022
* EU-kommissionen föreslår en uppdaterad jordbruksstrategi.

2023
* Medlemsländerna inför nya klimatlagar.

2030
* Industriella förebilder ska vara skapande bland annat inom bränsleceller, alternativa drivmedel, energilagring och ståltillverkning med noll-utsläpp.

2025
* Då kommer det att behövas runt 1 miljon laddstationer.

 

finansiering
Det kommer att kosta runt 2 700 miljarder att nå klimat- och energimålen 2030.

EU-kommissionen ska ta fram en hållbar investeringsplan som stöttar hållbara investeringar och ett ramverk för gröna investeringar.

25 procent av alla EU-program ska gå till hållbarhet.

* EU-kommissionen räknar med ”egna intäkter” bland annat från avgifter för plastförpackingar.

* Minst 30 procent av InvestEU-fonden ska gå till att bekämpa klimatförändringarna.

* En mekanism för rättvis transformation införs. Den ska fokusera på regioner och sektorer som påverkas mest av klimatomställningen.

klimatpakten
Ska Green Deal lyckas, krävs involvering och engagemang från medborgare och alla intressenter. Klimatpakten ska fokusera på tre sätt att engagera medborgarna i klimatpakten:

* uppmuntra delning av information, inspiration och främja förståelsen av klimathotet och miljöförstörelse och hur de kan avvärjas hos allmänheten.

* verkliga och virtuella rum där folk kan uttrycka sina idéer och sin kreativitet och arbeta tillsammans.

* bygga kapacitet för att kunna möjliggöra gräsrots-initiativ.