Efter årsskiftet trädde flera ny lagar i kraft Här är listan.

 

arbetsmarknad

* Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

* Barnkonventionen blir svensk lag

* En registerförfattning införs för Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

* Takbeloppet höjs för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

*  Ökat antal timmar samhällsorientering för nyanlända invandrare

 

finans

* Nya regler för att lösa tvister om tolkning och tillämpning av skatteavtal inom EU

* Skatten på drivmedel har sänkts

* Värnskatten avskaffas

* Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

* Krav på elektronisk betalning för att få ta del av rut- och rotavdrag

* Utökade bestämmelser för att motverka skatteundandraganden

* Möjlighet att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag

* Skyldighet för banker att tillhandahålla kontanttjänster i hela landet

* Landsting blir regioner

* Mer likvärdiga ekonomiska förhållanden för kommuner och regioner

* Bidragsbrott även när ersättningar i vissa fall betalas ut till företag

 

försvar
* Fler möjliga skyddsobjekt och ökat skydd mot obemannade farkoster

* Undantag från prövning av oredlighet i försvars- och säkerhetspolitisk forskning

* Militärregionstaber inrättas i Försvarsmakten

* Infrastrukturdepartementet

* Skydd av Sveriges säkerhet vid användning av radiosändare

* Investeringsstödet för energilagring förlängs

* Ändrade krav på energimätning i byggnader

 

justitie
* Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

* Rätten till dagersättning begränsas för asylsökande som väljer att bo i områden med socioekonomiska utmaningar

* Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

* Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

* Fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

*  Beredskap att förordna offentliga försvarare

* Enklare för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror

* Säkerhetspolisen får en egen registerförfattning

* Straffet för mord skärps

* Stärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda

* Skärpt straff för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

* Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

* Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

kultur
* Umeå kommun ansluts till förvaltningsområdet för meänkieli

* Regleringen om statsbidrag till konstnärer blir konstartsneutral

miljö

* Ändrade förutsättningar för klimatbonus vid köp av bil

* Naturvårdsverket utses till ansvarig myndighet för verifiering och rapportering av utsläppsdata från flygverksamhet

* Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

 

näringsliv
* Stöd till fiskare som drabbades av torskstoppet i Östersjön

social
* Andning blir ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans

* Möjligheten att få garantipension fortsatt utbetald till EES och Schweiz samt till Förenade kungariket förlängs

* Riktålder förs in som nytt åldersbegrepp

* Utbildningsdepartementet

* En särskild nämnd ska utreda misstankar om oredlighet i forskning

* Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

* Tydligare avskrivningsmöjlighet för vissa som har studielån och låga inkomster

* Barn till beskickningsmedlemmar får rätt till förskoleklass

* Skolverket ska kunna föreskriva tekniska krav för att möjliggöra nationella digitala prov framöver

* Statsbidrag ges för anställning av lärarassistenter

* Försöksverksamheten med spetsutbildningar förlängs med två år