Med sitt nya miljöprogram vill Centerpartiet återfå sin tydliga miljöprofil. Här är huvudragen.
 
 * Betonar att Sverige ska vara "internationellt ledande" vad gäller omställning till grön energi genom styrmedel som att "förorenaren betalar för sin miljöpåverkan och att det görs lätt och lönsamt att agera miljövänligt".
* Sverige ska vara "världsledande på gröna innovationer för jobb och export som löser internationella miljö- och utvecklingsutmaningar."
* Miljö och naturresurser ska värderas i ekonomiska termer och tas upp som BNP.
* Pensionskapital ska investeras i fossiloberoende teknik.
* Miljö- och hållbarhetskrav ställs i offentliga upphandlingar.
* År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt.
* Förnybart energisystem och transportsystem inom en generation.
* Förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer.
* Miljöpremier till bilar som släpper ut mindre än snittet finansierat av bilar som släpper ut mer.
* Miljölastbilspremier och premier för miljövänligt bränsle ska ge världens mest miljöanpassade lastbilspark.
* Nationell samordning mellan kommuner och regioner av mackar förnybara drivmedel och el-laddning.
* Ökade incitamenten för återvinning och återanvändning genom utökat producentansvar till nya områden. Fler pantsystem för att förbättra insamlingen av de miljöfarligaste avfallsgrupperna och mest efterfrågade resurserna.
* Slopad förmånsbeskattning på kollektivtrafikkort.