Framtidskommissionen tillsattes av regeringen i november 2011 med uppgiften att identifiera framtida utmaningar som Sverige kommer stå inför. Kommissionen har sedan dess genomfört ett 40-tal seminarier, personliga möten och samtal i sociala medier.
 
I slutrapporten som presenteras i dag läggs fokus på utmaningar kring demografisk utveckling, hållbar tillväxt, integration på arbetsmarknad, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning.
 
En av de utmaningar som pekas ut i rapporten är att befolkningen lever allt längre. I dag är medellivslängden för kvinnor och män 83,8 respektive 80 år. Fram till 2020 beräknas den öka till 84,8 respektive 81,5 år och till 2050 tror rapportförfattarna att medellivslängden ökat till 87,9 år för kvinnor och 86,7 år för män. Andelen som är 65 år och äldre kommer därmed att öka och till 2060 beräknas de utgöra en fjärdedel av befolkningen.
 
”Den verkliga utmaningen handlar emellertid inte om att vi blir allt äldre. Det är i grunden bara positivt. Utmaningen handlar i stället om vilka konsekvenser detta kan få för produktionen och konsumtionen av olika varor och tjänster och för finansieringen och tillhandahållandet av olika välfärdstjänster, det vill säga för välfärdens hållbarhet”, skriver rapportförfattarna.
 
Rapporten har också tittat på medieutbudet som de konstaterar har ”formligen exploderat och idag finns det en närmast obegränsad tillgång till nyheter och information”.
 
Positivt som detta kan tyckas vara menar Framtidskommissionen dock att utvecklingen också leder till ökade skillnader i mediekonsumtionen där människor som inte är intresserade av politik och samhälle enkelt kan välja bort detta.
 
Samtidigt som allt färre tar del av nyhetsmedier har också andelen som nästan aldrig tar del av olika nyhetsmedier ökat från 5 procent år 1986 till 13 procent 2011. De som aldrig läser en morgontidning på papper uppgår till 27 procent.
 
Denna utveckling kommer fortsätta att öka och rapportförfattarna varnar för ökande kunskaps- och deltagandeklyftor. Samtidigt kan utvecklingen, som gör det möjligt för människor att isolera sig för information som de inte gillar, leda till skilda verklighetsuppfattningar mellan grupper.
 
”Aldrig har det varit lika enkelt att bli informerad. Aldrig har det varit lika enkelt att bli desinformerad”, skriver Framtidskommissionen.
 
När det gäller integration och migration finns det även här utmaningar. Den främsta utmaningen handlar om att korta den tid det tar för invandrare att få jobb samt att göra det enklare för lågutbildade att få in en fot på arbetsmarknaden.
 
Löneskillnaderna är en annan utmaning som Framtidskommissionen identifierat. Kvinnor tjänar i huvudsak mindre än män, vilket har två förklaringar. Dels har kvinnor till viss del yrken med lägre löner, dels har kvinnorna ännu inte nått de högsta positionerna med de högre lönerna. Dessutom driver endast sex procent av de arbetande kvinnorna egna företag, jämfört med 15 procent bland männen och här menar Framtidskommissionen att det är viktigt att hjälpa fler kvinnor att starta eget.
 
Läs hela rapporten här.