I dag släpper Företagarna sin valplattform.

Företagarna prioriterar tre frågor i valrörelsen
* minskad regelbörda

* minskad beskattning av företag & företagande

* sänkta kostnader att anställa & tillgång till kompetent arbetskraft

 

Företagarna har i sin valplattform också 106 förslag
1. stoppa kompetensutvisningar

 1. upphör med negativ särbehandling av företag utan kollektivavtal
 2. slopa företagsekonomisk prövning
 3. korta handläggningstiderna – för alla
 4. inför en premiebaserad försäkring
 5. se över begreppet ”väsentligt inflytande”
 6. ändra vilandeförklaringsreglerna
 7. fokusera arbetsförmedlingens ansvarsområde till myndighetsutövning
 8. effektivisera arbetsförmedlingens arbete med upphandling
 9. tillåt inte kommuner att leverera eller upphandlas
 10. minska antalet lönestöd och arbetsmarknadsinsatser
 11. förändra arbetsmiljöverkets tillsyn
 12. inför samverkan och samarbete med företagen
 13. anpassa regelstrukturen till de mindre företagen
 14. satsa på oberoende arbetsmiljörådgivare
 15. undersök ytterligare undantag från turordningsreglerna för
 16. förtydliga kostnader och regelverk förknippade med uppsägning på
 17. undersök möjligheten att införa en lagstadgad minimilön
 18. inför fler poliser i yttre tjänst – i hela landet
 19. inled en nationell offensiv mot mängdbrotten
 20. stärk hela rättskedjan
 21. särredovisa brott som drabbar företagare
 22. stärk företagares rättigheter vid nedlagda brottsutredningar
 23. inför löpande gränskontroller på utförsel av gods
 24. påskynda elnätsbyggnationen
 25. tillåt all fossilfri elproduktion i systemet på lika villkor
 26. jämna ut spelplanen på marknaden för fossilfri elproduktion
 27. sänk energiskatten på el
 28. öka möjligheterna att investera i onoterade bolag
 29. förbättra systemet för personaloptioner
 30. förbättra konkurrens på lånemarknaden
 31. utöka och utvärdera program för innovationsfinansiering
 32. utvärdera innovationsstöden utifrån småföretagens nytta
 33. främja småföretagens immaterialrättskompetens
 34. värna innovationssekretess
 35. förbättra tillgången till domstolsprocess
 36. stimulera efterfrågan på småföretagens hållbara produkter och
 37. utveckla skattereduceringar och ge ekonomiska incitament för
 38. stärk kompetensen i att hantera hållbarhetskrav
 39. öka bredbandsutbyggnaden
 40. säkra flygets långsiktiga kapacitet
 41. avbryt hastighetssänkningar som metod för ökad trafiksäkerhet
 42. värna EUs inre marknad
 43. främja handeln
 44. konkurrensutsätt fler marknader
 45. undvik att det offentliga agerar leverantörer på konkurrensutsatta

marknader

 1. bekämpa osund konkurrens
 2. hindra att vissa typer av leverantörer eller organisationer ges
 3. tillåt gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
 4. säkerställ kommersiell service i hela landet
 5. se över det kommunala utjämningssystemet
 6. inför en småförtagsanpassad myndighetsutövning
 7. utöka kommunens tjänstegarantier gentemot företag
 8. inför efterhandsdebitering brett
 9. inför företagslots och en väg in
 10. planlägg för byggbar mark och lokaler
 11. integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet
 12. försvåra för den organiserade brottsligheten
 13. ersätt flygskatten med utsläppsminskande åtgärder
 14. ersätt elektronikskatten med EU-gemensam lagstiftning
 15. inför ett eget bonus-malus-system för lätta lastbilar
 16. underlätta för tankning av förnybara drivmedel
 17. sänk drivmedelskostnaderna
 18. inför ett enklare ackordsförfarande
 19. säkra tillgången på kvalificerade rekonstruktörer
 20. inför att nationellt early warning-system
 21. avskaffa det skatterättsliga företrädaransvaret
 22. stärk förutsättningarna för små och medelstora företags
 23. dela upp större kontrakt i mindre delar
 24. ställ endast relevanta krav kopplade till kontraktsföremålet
 25. inför strategiskt användande av direktupphandling för att stärka
 26. bli bättre på avtalsuppföljning
 27. inför skatteincitament vid inköp av kompetensutvecklande tjänster
 28. avsätt 40 miljoner kronor i tre år för strategisk
 29. inför affärsutvecklingscheckar
 30. återinför avdragsrätt för privat pensionssparande och
 31. stoppa höjning av ålderspensionsavgiften
 32. sänk inkomstskatten för egenföretagare efter riktåldern
 33. minska kraven på träda och karens vid generationsskifte
 34. höj premiepensionsavsättningen från 2,5 till 5 procent
 35. inför en permanent arbetsmodell för regelförenklingsarbete
 36. stärk regelrådets uppdrag och funktion
 37. ge myndigheter tydliga instruktioner att verka för minskad regelbörda för företag
 38. stoppa och vänd de senaste årens ökning av företagens
 39. inför efterfakturering av utförd tillsyn och kontroller gentemot företag hos samtliga myndigheter
 40. inför principen om en uppgift, en myndighet
 41. sänk skatten på att anställa
 42. minska entreprenörsskatten
 43. sänk marginalskatten på förvärvsinkomster
 44. höj gränsen för momsplikt
 45. sänk bolagsskatten
 46. stärk rättssäkerheten för skatteskyldiga
 47. stärk samverkan mellan skola och näringsliv
 48. dimensionera och planera utbildningar efter näringslivets behov
 49. tillgängliggör jämförbara data med information om utbud och utfall av utbildningar
 50. inför ett gemensamt inkomstunderlag baserat på historiska
 51. begränsa företagens sjuklöneansvar och administrativa krav kopplade till rehabiliteringsansvaret
 52. slopa förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar
 53. tillåt företagare att driva företag under föräldraledighet och sjukdomsperioden
 54. utred ett alternativt privat trygghetssystem
 55. bevara valfriheten och värna mångfalden i välfärden
 56. inför Lov (lagen om valfrihetssystem) i fler kommuner
 57. tillåt försäkringsfinansierad vård
 58. motverka välfärdsbrottslighet