JO kritiserar Finansinspektionen för ”bristande dokumentation och bristfälligt utformade styrdokument”.

Detta ska enligt ett pressmeddelande från JO ha kunnat ”påverka handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn”.

Bakgrunden är att Svenska Dagbladet har berättat om att Finansinspektionen hade manipulerat dokument innan de lämnades ut till tidningen, något som fick chefs-JO Elisabeth Rynning att utreda detta via ett särskilt initiativärende. JO säger sig har granskat sex ärenden. JO anser att Finansinspektionen brister i ”dokumentationen och att myndigheten i flera avseenden inte följt sina interna riktlinjer”. Detta ”försvårar extern granskning av myndigheten och allmänhetens insyn i handläggningen”, enligt JO, som anser att det i samtliga av de sex granskade ärendena ”finns otydligheter om när respektive ärende avslutades”, något som är betydelsefull för när dokument kan och ska lämnas ut enligt tryckfrihetsförordningen.

”Jag finner det anmärkningsvärt att en statlig tillsynsmyndighet som Finansinspektionen inte i något av de granskade undersökningsärendena till fullo har följt sina egna riktlinjer”, kommenterar Elisabeth Rynning.