Arbetsmiljöverket fick nyligen extra medel från regeringen för att skapa en kunskapsfunktion för arbetsmiljöforskningen. Syftet är samla och sprida forskningsresultaten till arbetsplatserna. Men varken facket eller näringslivet är helt nöjda med upplägget. Parterna ser förvisso positivt på initiativet men efterfrågar en mer omfattande verksamhet.
 
– Det är en för låg ambitionsnivå, helt enkelt. Vad som behövs är något större, en bredare satsning, säger Jana Fromm, utredare på TCO.
 
I en gemensam skrivelse till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m), utbildningsminister Jan Björklund (fp), socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) samt finansminister Anders Borg (m) riktar de fackliga organisationerna TCO, LO och Saco tillsammans med SKL, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen därför krav om att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön.
 
Uppdraget ska bland annat vara att dels bevaka forskningen både i Sverige och internationellt och sprida informationen vidare, dels utgöra en internationell kontaktpunkt. Dessutom ska centret upprätta ett register om pågående forskningsprojekt, något som saknas i dag, och även säkerställa att det finns utbildningar inom området.
 
– Vill man veta vad som händer inom forskningen måste man redan innan veta vad det är man letar efter. Det finns mycket svensk forskning, men man har ingen samlad bild över det hela. Det kan ett kunskapscentrum bidra till, säger Jana Fromm.
 
Att skrivelsen riktar sig till flera statsråd beror på att frågan sträcker sig över flera departement. Parterna anser att det behövs en bättre samordning inom regeringen på området och föreslår därför ett interdepartementalt samråd.
 
– Arbetsmiljöverket ligger ju under arbetsmarknadsdepartementet, men det här rör också utbildningsdepartementet, då vi tycker att arbetsmiljökunskapen ska komma in tidigare i utbildningarna. Det handlar också om hur man ska få till utbildningen av företagshälsovårdsläkare, där företagshälsovården i dag ligger under socialdepartementet, samtidigt som pengarna finns på finansdepartementet. Så det rör alla parter. Men ofta hamnar dessa frågor mellan stolarna, säger Jana Fromm.
 
Finansieringen av kunskapscentret föreslås ske genom att använda en del av de medel som i dag går till företagshälsovården men som inte har använts. Det rör sig om närmare 500 miljoner kronor.