Pressträffen föregår regeringens utredning om inskränkningar av strejkrätten den så kallade stridsåtgärdsutredningen, som ska presenteras 20 juni.

Svenskt Näringsliv och LO och andra arbetsmarknadsparter har kommit överens om hur MBL ska ändras för att företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt.

Med på pressträffen är utredaren Erland Olauson som har tagit strid mot Hamnarbetarförbundets sätt att använder den fria strejkrätten.

medverkar på pressträffen

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco
Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv
Erland Olauson, oberoende utredare
Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
John Wahlstedt, arbetsrättschef, Teknikföretagen
Dan Holke, chefjurist, LO-TCO Rättsskydd
Andreas Edenman, chefsjurist, Industriarbetsgivarna
Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen

De fackliga organisationerna och arbetsgivarnas överenskommelse
* Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
* Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
* Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

– Det är ett mycket glädjande besked arbetsmarknadens parter i dag ger till regeringen och näringslivet. Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Det är nu avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om, kommenterar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Ett delsyfte med förslaget är att den typ av konflikter som uppstått i Göteborgs hamn inte längre ska kunna uppstå.

– Situationen i Göteborgs hamn visade att det krävs förändringar av konfliktreglerna. Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen. Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal”, kommenterar Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, och medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen.

– Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka”, kommenterar LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Förslaget ska överlämnas till regeringen.

– Vi i Saco är nöjda över att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i förslaget som nu överlämnas till regeringen. Det ska alltid vara möjligt för Sacoförbund att företräda sina medlemmar fullt ut på arbetsplatser. Den svenska modellen står fortsatt stark”, komemnterar Göran Arrius ordförande Saco.

– Konflikträtten är en grundbult i den svenska partsmodellen. Som representanter för tjänstemän, professionella och välutbildade yrkesutövare i Sverige, har vi ett stort ansvar för modellens fortlevnad. Dagens besked innebär en lösning som skapar stabilitet, samtidigt som den säkrar handlingsfriheten för ansvarstagande fackförbund att teckna avtal som tryggar villkoren för sina medlemmar”, kommenterar Eva Nordmark, TCO:s ordförande.

På pressträffen berättar parterna att de står bakom förslaget även efter valet i höst och att förslaget riktar sig till sittande och framtida regering.

– Det är ett styrkebesked att arbetsmarknadens parter kommit överens om hur konfliktreglerna ska ändras. Jag förväntar mig att regeringen, oavsett färg, skyndsamt ändrar lagen på det sätt som parterna kommit överens om”, kommenterar Transportföretagens VD Mattias Dahl.