När företagsvänliga Centerpartiet tar stämmobeslut på ekonomiområdet, handlar två av åtta om företagens villkor. Tre handlar om arbetsmarknadspolitik.

Förslagen presenteras av Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson och Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

här är förslagen

*  Ett yrkeshögskolelyft tillsammans med en höjd gräns för studiestöd, från 47 år till 60 år. ”Större drivkrafter för företag att satsa på personalens kompetensutveckling måste skapas”.

* Turordningsreglerna ”ska vara lika för alla och baserade på kompetens”. ”En bättre proportionalitet behöver nås i för fackförbunds möjligheter att vidta stridsåtgärder mot mindre företag”.

* Försäkringskassan ska ha ett mål för återgång till arbete, istället få ner antalet utbetalade dagar.

  1. Ett ”intensivår”, med fler timmar av svenskundervisning: arbete, praktik och samhällsorientering. För nyanlända som också ”bör kvalificera sig in i trygghetssystemen genom arbete”.
  2. ”Lönegapet” mellan kvinnor och män ska slutas och offentliga arbetsgivare visar ledarskap i det arbetet.
  3. Trygghetssystemen bör anpassas bättre till företagare. Småföretagare ska lättare kunna delta i upphandlingar.
  4. Enklare regler för arbetskraftsinvandring.
  5. En skattereform som ”ska öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar, stärka Sveriges konkurrenskraft, öka möjligheterna att nå klimat- och miljömålen, förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säkra välfärdens långsiktiga finansiering och minska klyvningen mellan människor och platser”.