Ingen liknande kommunikationsinsats med så bred anslutning från både näringsliv, myndigheter och föreningar har gjorts tidigare i Eskilstuna, berättar Eva Norberg, kommunikationsdirektör på Eskilstuna kommun.

Arbetet mot narkotika i samverkan mellan olika aktörer har däremot funnits sedan många år tillbaka och är inget nytt. Inte minst via kommunens och polisens medborgarlöfte och den samverkansöverenskommelse som finns upprättad för åren 2024-2027, enligt Eva Norberg.

– Det här är ett led i att bibehålla den samverkan som finns. Kommunens politiska brottsförebyggande råd har dock tillsammans med polisen varit tydliga med att de vill göra en tydlig markering mot den ökade liberaliseringen som finns kring narkotika och belysa vad det bidrar till. Vi ser inte en minskning av användandet och vill belysa vad konsumtionen bidrar till.

Det är också ett led i genomförandet av den nya Plan mot Alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) 2024–2027 som kommunfullmäktige beslutade om i februari.

– Det övergripande målet för ANDTS-planen är att Eskilstuna med evidensbaserad praktik ska sträva efter att bli en kommun fri från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Det första insatsområdet i planen är att arbetet för att minska tillgång och efterfrågan på narkotika ska stärkas.

– Det finns också särskilda delmål bland annat om minskad narkotikaanvändning bland både unga och vuxna med åtgärder omfattande kunskaps- och informationsspridning. Ett delmål som är tänkt att ge en indikation om effekterna av det samlade arbetet är att årliga genomsnitt av halter rörande droger i avloppsvatten i Eskilstuna kommun ska minska.

Eskilstuna kommun projektleder initiativet i nära samarbete med polisen i Eskilstuna. Förhoppningen är att skapa en grogrund för dialog genom att tillsammans ta ställning för ett narkotikafritt samhälle.

–  Vi vill att dialogen förs på arbetsplatser, i föreningsliv och i samhället i stort. Vi har alla ett ansvar att säga ifrån, ifrågasätta och berätta vilka konsekvenser köp av narkotika får, säger Eva Norberg och lägger till:

– Vi vill också tillgängliggöra information om vilket stöd som finns att få för både brukare och anhöriga och bistå i hur man kan agera när man misstänker att någon i ens närhet använder narkotika.

För att driva arbetet använder organisationerna sina befintliga forum.

– Kommunen och polisen har en befintlig organisation inom samverkansöverenskommelsen. Den gäller för det övergripande trygghetsstärkande och brottsförebyggande arbetet i Eskilstuna. Vi arbetar också enligt konceptet ’Krogar mot knark’, ett samarbete mellan några av Eskilstunas krogar och restauranger, Eskilstuna kommun och polisen, för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön.  Vi har även ett arbetsgivarnätverk i Eskilstuna för de större arbetsgivarna som har varit drivande i att få till detta och även det lokala nätverket för föreningslivet har ställt sig bakom och vill agera i linje med initiativet.

– Det finns liknande insatser men det är svårt att jämföra effekter mellan kommunerna, enligt Eva Norberg.

– Ingen kommun är den andra lik sett till befolkning, brottslighet, tillgång till narkotika med mera. Sundsvalls kommun genomförde en liknande kampanj förra året, Vad kostar ett gram?, som vi fått inspiration ifrån. Vi känner dock inte till någon kommunikationsinsats i någon annan kommun som har fått en sådan bred uppslutning.

Insatsen är bland annat i form av en film samt affischer som alla samarbetspartners kan använda sig av i sina verksamheter och i sina kanaler samt kompletterande annonsering i utomhusmiljön.

– Kommunen är ju också den största arbetsgivaren i Sörmland och det gemensamma ställningstagandet är även en del av vårt arbete för att upprätthålla trygga verksamheter mot invånare och trygga arbetsplatser, vilket vi kontinuerligt jobbar med bland annat genom arbetsplatsträffar och annan information. Vi har gått ut till alla chefer i kommunens chefsbrev och samlat allt material från ställningstagandet på kommunens internportal.

Vilken målgrupp vill ni nå?
– Målgruppen är så kallade situationella brukare som använder narkotika i samband med fester och som inte tar ansvar för de konsekvenser som uppstår för individ och samhälle. Den som väljer att köpa narkotika har ett stort ansvar för hur det ser ut med nätverkskriminaliteten idag.

– Sekundära målgrupper är de som finns nära och kan påverka, exempelvis föräldrar och skolpersonal, arbetsgivare, krogar, föreningsaktiva med flera.

Vilka utmaningar ser ni mot att driva detta effektivt?
– Man kan fråga sig vad en sådan insats kan åstadkomma. Att det kanske inte löser särskilt mycket och attmålgruppen är svår att nå. Vi ser den som en agendasättare för att tydliggöra att narkotika säljs och brukas i alla samhällsklasser, åldrar och områden. Narkotikahandel sker på många platser där människor rör sig, exempelvis platser med kollektivtrafik och bankomater. Det leder till otrygghet för alla, skolbarn som åker buss, pendlare och boende. Även om narkotikahandel sällan är det enda problemet på platsen så är det något vi tillsammans behöver prata om. Vi behöver prata om hur narkotikahandeln påverkar oss och hur det påverkar vår stad. Att belysa att det är ingens ensak utan vårt gemensamma problem.

Kampanjen går i sociala medier, webb, intranät, via media, utomhusreklam i form av affischering och annonsering på exempelvis stadsbussar. Samt egna kommunikationskanaler.

Vad är nästa steg i initiativet?
– Initiativet är ett led i genomförandet både av samverkansöverenskommelsen med Polisen och kommunens ANDTS-plan där en rad insatser genomförs och planeras inför hösten och framåt, bland annat olika former av stöd och utbildningar både inom kommunens verksamheter och tillsammans med våra samarbetspartners. Föreningslivet har efterfrågat utbildningar, skolan kommer lyfta detta inför sommaren men också ta in det i sitt förebyggande ANDT-arbete efter sommaren. Alla stora arbetsgivare och andra intresserade kommer att arbeta internt med frågorna utifrån sina respektive förutsättningar. I höst utvärderar vi resultatet och tar ställning till fortsatt arbete.

Eskilstuna kommun har ett befintligt ramavtal för kommunikationstjänster med reklambyrån Granath.

Alex Mörén
alex@dagensopinion.se