Regeringen uppskattar värdet av företagens minskade administration till 360 miljoner kronor per år.
 
här är regeringens förslag för minskad administration
Kraven på att styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelning försvinner för alla privata aktiebolag som inte underställda Finansinspektionens tillsyn.
Stämmoprotokoll behöver inte justeras av justeringsman är ordföranden eller protokollföraren företräder samtliga aktier.
 
Kravet på att aktiebolag ska sända en kopia av ett beslut om vinstutdelning till Bolagsverket upphävs.
 
Kravet på en finansieringsanalys i årsredovisningen tas bort och ersätts av ett krav på en kassaflödesanalys, som ska innehålla en redovisning av företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.