Branschorganisationen Energiföretagen varnar för att en kombination av skatter och styrmedel från den nya regeringen kan orsaka miljardkostnader för kraft- och fjärrvärmen. Detta samtidigt som lokalt producerad kraft blir allt viktigare när inte stamnäten klarar av att distribuera tillräckligt med elektricitet till städerna söder om Norrland.

Energiföretagen har identifierat fem åtgärder från regeringen som försämrar för företagen som levererar kraft- och fjärrvärme.

  1. Skatt på avfallsförbränning
  2. Tredubblad energiskatt på fossila bränslen för kraftvärme inom ETS
  3. Åttadubbling av koldioxidskatten för fossila bränslen för kraftvärme inom ETS
  4. Slopad fri tilldelning av utsläppsrätter till biobränslebaserad kraftvärme
  5. Energimyndighetens förslag om att inte införa en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet

– Detta slår väldigt hårt, bara skatterna innebär ungefär 1 miljard för företagen. Förslagen som helhet får heller ingen miljöstyrande effekt. Samtliga företag har ju redan en plan för hur man ska fasa ut fossila bränslen. Det blir bara en extra kostnad för företagen, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, och fortsätter:

– Det blir ett hårt slag. En miljard kronor kan ju behövas när man ska ställa om sin anläggning. Detta missgynnar kraftvärmeproduktionen.

Dessutom slår regeringens skatter och styrmedel mot lokalt producerad el från kraftvärmeverk när elnätet inte klarar långväga transporter, varnar Pernilla Winnhed.

– Regeringens förslag ändrar ordningen så att det inte blir lika gynnsamt att producera el. Samtidigt har vi svårt att få fram tillräckligt med el till flera svenska städer, som Malmö och städerna i Mälardalen. Då spelar kraftvärmeverken en stor roll. De går inte bara att stänga av. Då har vi ingen trygghet. Det slår till exempel väldigt hårt mot Stockholm Exergi som får ökade produktionskostnader och mindre elproduktion.

Hur tycker du att regeringens agerande stämmer överens med Energiöverenskommelsen?
– I Energiöverenskommelsen slog man fast att konkurrenskraftig fjärrvärme är avgörande, och så kommer det här. Det går rakt emot en del av energiöverenskommelsen.

Sätts energiöverenskommelsen ur spel?
 – Det går rakt emot den och slår undan fötterna på kraft- och fjärrvärme-verken. Sedan finns andra delar som fortfarande gäller.

Hur ska ni agera?
 – Vi kommer att försöka informera och kommentera och komma med konstruktiva förslag på hur vi ska ta ett helhetsgrepp som ger kraftvärmen bättre villkor och röja undan hinder i stället. Det här fördyrar omställningen. Staten tar pengar från kommunerna ska ha till att ställa om energiförsörjningen.

Varför har Sverige hamnat i en paniksituation när det gäller elförsörjningen?
– Stamnätet klarar inte av att mata ner i de lokala näten. Det beror på att befolkningen har ökat samtidigt som vi får hit nya industrier som serverhallar. Det har gått för snabbt. Det tar lång tid att bygga ut stamnätet, 10-15 år, säger Pernilla Winnhed och berättar vidare:

– I Svenska Kraftnät pågår en process där man pratat om att förstärkningarna till Stockholm kommer på plats 2027.  Tillståndsprocesserna är för långa. Jag ser framför mig att man tittar igenom tillståndsprocesserna för elnät och underlättar dem, men också ger mer resurser till myndigheten. Vi står inför enorma utbyggnader av elnäten.