När IVL, Svenska miljöinstitutet, publicerade sin rapport om kilometerskatt/vägskatt, väckte den stor uppmärksamhet. Men den väckte också frågor om varför den finansierades av Energimyndigheten.

Rapporten föreslog att en bensinbilsförare ska betala ungefär fem kronor per mil i storstäder och en krona i tätorter och på större vägar. Även elbilar skulle få betala skatt. På landsbygd ska alla slippa betala, enligt IVLs rapport. Bland annat Bensinupproret välkomnade förslaget om kilometerskatt.

Av rapporten framgår också att den finansierades med medel från Energimyndigheten. Det har väckt frågor om varför en myndighet betalar för en rapport med politiskt sprängstoff som kilometerskatt, eller ”vägskatt” som IVL kallar det.

I juni 2017 beviljades IVL 3 439 000 kronor av Energimyndigheten för att genomföra forskningsprojektet ”Styrmedel för effektiva vägtransporter”.

Energimyndighetens presschef Ola Westberg påpekar via mejl att IVL sökte medel ”i en öppen utlysning och i konkurrens med andra”.

På Energimyndighetens hemsida framgår att: ”Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.”

Men ryms en rapport om kilometerskatt inom den ramen?

”Energimyndighetens bedömning då beslutet togs var att projektet kommer att förstärka den långsiktiga kunskaps- och kompetensuppbyggnaden inom styrmedelsområdet. Energimyndigheten ansåg även att projektet ligger i linje med utlysningens utmaning om drivkrafter för förändring av beteenden hos individer och organisationer för att bidra till ett energieffektivt transportsystem”, svarar Energimyndigheten, och citerar det egna beslutsunderlaget:

” Resultaten ska kunna användas av beslutsfattare och policyskapare i offentlig och privat sektor i planeringen för en framtid där en stigande andel av elektrifierade och autonoma fordon, leder till att bränsleskatter inte längre fungerar lika bra som idag, dels för internalisering av externa kostnader, dels som skattebas. För privata och kommunala aktörer som energibolag och fordonsleverantörer är resultaten relevanta då ändrade beskattningsförutsättningar för vägtransportsektorn får konsekvenser för affärsmodellsutveckling. Exempelvis gäller detta vilken rörlig kostnad som är relevant för elbilar i framtiden i förhållande till dagens elpris som nu utgör den uppfattade rörliga kostnaden.”

Blev då IVLs rapport om ny kilometerskatt, vad Energimyndigheten tänkte sig?
”Jag kollade med kollegorna som svarade att de just nu går igenom deras slutrapportering, men att inget i deras tidigare delrapporteringar tyder på att de inte skulle ha uppfyllt de villkor som satts upp i projektbeslutet”, mejlar Ola Westberg.