"Svårigheterna att rekrytera kvalificerade medarbetare till välfärden blir allt större. Samtidigt finns det i Sverige i dag en växande andel människor med utländsk examen som inte tar sig in på arbetsmarknaden. Vi har inte längre råd att förbise den här kompetensen. Vår förhoppning är därför att regeringen menar allvar med dagens trepartssamtal om en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.
 
Att välfärden står inför stora utmaningar de kommande åren är väl känt. Stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdens tjänster är en ekvation som arbetsgivaren under en längre tid har haft ett stort ansvar för att lösa.


Sveriges Kommuner och Landsting har också under flera år arbetat för att höja intresset för att jobba i välfärden. Trots det ökar andelen personalchefer i landets kommuner som bedömer att det kommer att bli svårt eller mycket svårt framöver att bemanna organisationen inom en rad områden. Visions kommande Personalchefsbarometer 2015 visar att hela 88 procent av personalcheferna gör bedömningen att det kommer att bli svårt eller mycket svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens inom tekniskt arbete. Inom området chefer är siffran 83 procent och när det gäller socialt och kurativt arbete är den lika hög, 83 procent.


Det här är en markant ökning från förra undersökningen som gjordes 2012. Då bedömde 80 procent att det skulle bli svårt att hitta kvalificerade tekniska medarbetare, 78 procent att det skulle bli svårt att hitta chefer och 48 procent att det skulle bli svårt att hitta medarbetare inom socialt och kurativt arbete. Personalförsörjningen inom välfärden är alltså långt ifrån under kontroll. Och situationen ser ut att bli värre. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. Förutom att arbetsgivarna runt om i landet omedelbart måste analysera läget och göra konkreta planer för hur personalförsörjningen ska säkras de kommande åren, så ser Vision att det behövs än mer kraftfulla åtgärder. Regeringens inbjudan till arbetsmarknadens parter att diskutera snabbspår för nyanlända där deras utbildning och kunskap används på rätt sätt, är en sådan åtgärd. Vi hoppas nu att regeringen skyndsamt agerar utifrån de idéer som kommer fram.


Allt fler flyktingar som kommer till Sverige har en akademisk examen med sig från hemlandet. Ofta handlar det om yrken där det i dag råder brist på medarbetare i Sverige. Här ser vi att det finns goda möjligheter till matchning – att göra gemensamma vinster som gynnar både de nyanlända och vår välfärd. Vi har nämligen inte längre råd att slösa bort såväl människors vilja att arbeta som deras kompetens.


I princip samtliga personalchefer i vår undersökning bedömer att mångfald på arbetsplatserna kan ge ökade förutsättningar för kreativitet och innovationer. Samtidigt kan vi konstatera att endast var tredje personalchef uppger att organisationens ledning prioriterar mångfaldsarbetet på ett tillfredsställande sätt. Det är tydligt att arbetsgivarna har mycket jobb kvar att göra för att ta tillvara alla de fördelar som våra arbetsplatser får genom att det finns en öppen inställning till alla människor, oavsett bakgrund. Mångfald bidrar nämligen till att höja kompetensnivån på varje arbetsplats.


Nu ser vi fram mot att tillsammans med regeringen och arbetsgivarna hitta lösningar och breda överenskommelser som kan förenkla för nyanlända att börja jobba inom välfärden. Jobb där deras utbildning, kunskaper och ambitioner tas tillvara.


En lång rad nyanlända akademiker står och väntar på att få bidra med sin kompetens på våra arbetsplatser – det är medarbetare som vi inte längre har råd att förbise om vi ska säkra framtidens välfärd."

Veronica Karlsson
, förbundsordförande Vision