Den 18 mars lämnade ytterligare fyra branscher in sina färdplaner för fossilfria affärer till kansliet på Fossilfritt Sverige. Men i färdplanerna finns också åtskilliga krav på vad politikerna behöver göra, och det snabbt, för att färdplanerna ska gå att genomföra. Här är kraven.

 

uppvärmningsbranschen

* Efter Energiöverenskommelsen behövs fokus på effektfrågan och hela energisystemet, inklusive uppvärmningssektorn och kraftvärme.

* Utveckla en strategi för uppvärmningssektorns roll i energisystemet.

* Skapa incitament för kraftvärme och minskat toppeffektuttag.

* Formulera byggreglerna så att de inte styr valet av uppvärmningsform

* Se över incitamentsstrukturen så att effekten av de långsiktiga styrmedlen leder till att fler kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder genomförs.

* Ge stöd till samverkansplattformar samt forskning, utveckling och demonstration av ny teknik.

* Inför styrmedel som ger incitament högt upp i kedjan, till exempel redan vid produktdesign och upphandling.

* Uppmuntra konvertering för utfasning av fossila bränslen i pannor i byggnader. Överväg förbud som sista åtgärd.

* Förenkla och skapa rättvisa villkor för småskalig el- och värmehandel

digitaliseringskonsulterna
* Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition.

* Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier.

* Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential.

* Tillsätt snabbutredning om data som stödjer global hållbarhet.

* Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement.

* Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft.

* Etablera testbäddszoner för hållbar digital transformation.

 

sjöfarten
* finansieringsmöjligheterna av mindre fartyg bör undersökas och underlättas, givet ändrade regler för registrering i Fartygsregistret sedan 1 februari 2018.

* Inför en koldioxidfond, med norska NOx-fonden som förebild.

* Se över farledsavgifterna så att fartyg har råd att gå in och hämta last i svenska hamnar, med Finland som modell.

* Inför skattenedsättning för landansluten el i hamn för fartyg samt för laddning av batterier för eldrivna fartyg och för direktöverförd el till lindragna elfärjor.

* Statligt stöd till forskning och innovation.

* Tillför statliga investeringsmedel till sjöfarten, som sker för fordon och flyg.

* Det är av ”yttersta vikt” att eventuella reduktionsåtgärder gäller lika, oavsett fartygets flaggstat.

* Det behövs en nationell hamn- och kustsjöfartsstrategi samt en statlig hamnpolitik med målet att utveckla och optimera landets transportsystem.

 

bergmaterialindustrin

*Långa/förlängda drifttillstånd med rimliga villkor.

* Tydligare förutsättningar för återvinning och för marknaden för återvunna material.

* Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att ta fram EoW-kriterier för ballastmaterial.

* Tag fram branschvägledningar för vad som inte är avfall.

* Tydligare myndighetsvägledning för inspektörer.

* Ändra Miljöbalken så att den till exempel präglas av ökade cirkulära materialflöden.

* Högre miljökrav från offentliga upphandlare.

* Inför en EU-lagstiftning kring miljöklassning av arbetsmaskiner där även utsläpp av klimatgaser och energieffektivitet ingår.

*  Etablera policylabs för branschens regelverk.

* Skapa demonstrationsarenor för framtidens industri.

* Möjliggör snabbare teknikskiften med Klimatklivet.