Bostadsminister Peter Eriksson utsåg i augusti Pia Enochsson och Tommy Andersson till samordnare med uppgift att se över kapaciteten i arbetskraften i byggbranschen för att säkerställa ett ökat bostadsbyggande. En av deras viktigaste slutsatser i den rapport som nu lämnats till Peter Eriksson är att det svenska bostadsbyggandet står och faller med utländsk arbetskraft.
 
Samordnarna skriver: ”Bilden som framtonat under arbetets gång är att det dels är stora svårigheter att rekrytera till nära nog alla yrken inom hela byggsektorn dels att det trots dessa svårigheter ändå produceras bostäder under 2016 på en förvånansvärt hög nivå. För att förstå hur denna ekvation går ihop har vi frågat berörda aktörer hur det är möjligt att producera så många bostäder när det samtidigt och samstämt rapporteras att det saknas arbetskraft? Svaren vi får är att detta är möjligt genom att andelen utländsk arbetskraft ökat, att man ”går på knäna” och att delvis nya produktionsmetoder utvecklats.”
 
Osäkerhet i tillgången på utländsk arbetskraft samt hög personalomsättning och högra sjuktal, gör det svårt för samordnarna att förutse om målen satta av regeringen  för bostadsbyggandet kan nås 2025.
 
samordnarna slår fast att
* Kompetensförsörjningen kommer inte att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft fram till 2025 och det är ”angeläget att attrahera utländsk arbetskraft” och ”säkra att det är ordning och reda på de arbetsvillkor som gäller”.
* Det är inte ”realistiskt att arbetet i byggsektorn framöver kan bedrivas under så ansträngda arbetsförhållanden som nu sker”.
Därför måste kompetensförsörjningen i bostadssektorn ”tas på största allvar”.
 
samordnarna konstaterar att
* utbudet av gymnasieutbildningar behöver ökas.
* arbetsgivare i större utsträckning måste anställa oerfarna och nyexaminerade, nyanlända och andra arbetslösa, lärlingar och elever på olika former av praktik.
* att arbetsgivarna behöver ta till vara på kunskap och kompetens hos arbetslösa, intensifiera valideringsinsatser, öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att erbjuda fler yrkesverksamma vidareutbildning.
* regeringen behöver ”överväga stimulans av arbetskraftsinvandring till yrken inom byggsektorn”.
* samarbetet mellan skola och arbetslivet/näringslivet kraftfullt stärkas.
* machokulturen ”måste bekämpas och utrotas” och alla företag måste börja anställa och behålla kvinnor för att få rätt kompetens och möjlighet till utveckling inom företaget.
 
förslagen i korthet
  •  Tillvarata och stimulera inflödet av utländsk arbetskraft och nyanländas kompetens
  •  Öka bostadsproduktion genom t.ex. ökat industriellt byggande och mer prefabricering
  •  Skapa fler jobb med lägre utbildningskrav inom ramen för de svenska kollektivavtalen
  •  Gör på allvar upp med machokulturen i byggsektorn, anställ och behåll yrkesutbildade kvinnor
  •  Överväg att inte ställa orimliga motkrav på kommunerna vid satsning på regionalt yrkesvux
  •  Storsatsa på unga vuxnas karriärskifte och vidareutbildning
  •  Öka platserna på yrkeshögskolan rejält
  •  Styr dimensioneringen av högskoleutbildningar relevanta för byggsektorn
  •  Anpassa utbildningarna till arbetslivets krav
  •  Samverka mer, bättre, och smartare