I bokslutskommunikén skriver koncernchefen Tomas Franzén:
 
”Vår huvudsakliga intäktsfokus ligger på ökade användarintäkter. Vi ska naturligtvis slåss för varje annonskrona, men på sikt gör vi bedömningen att få medier kommer att ha den räckvidd som krävs för att ha en substantiell digital annonsaffär.”
 
Och det är få av medierna inom Bonnier som bedöms ha möjligheten att dra in annonsintäkter.
”Bland våra bolag är det framför allt Expressen, MTV och TV4 som har den stora räckviddspotential som krävs för att nå de riktigt stora digitala annonsintäkterna.”
Varken Dagens Nyheter eller Dagens Industri, ska alltså räkna med att ha någon större annonsaffär framöver.
Bonnierkoncernens omsättning sjönk något till 25 492 (25 906) miljoner kronor. 

Rörelseresultatet minskade till 731 (1 008) miljoner kronor.
 

Det enda området som ökade intäkterna var böckerna som ökade med 9,4 procent till 7 690 miljoner kronor.
 
Intäkterna från etermedierna inom broadcasting minskade med 4,4 procent till 7 397 miljoner kronor.
Intäkterna från dagspressen minskade med 4,4 procent till 4 468 miljoner kronor.
 
Lönsammast med en rörelsemarginal på 13 procent är fortsatt b2b-området.
Rörelsemarginalen för koncernen som helhet minskade en procentenhet till 2,9 procent.