I ett debattinlägg avsett för DN Debatt skriver Birgitta Ohlsson bland annat följande:
"Verksamheten bygger i grunden på frivillighet. Det finns både fördelar och nackdelar med ett sådant system. En tydlig fördel är att kostsamma och tidskrävande rättstvister undviks. Det går snabbare och är enklare för konsumenten.
 
Vi ska också komma ihåg att följsamheten i snitt ligger på över 70 procent, en förhållandevis hög siffra.
Samtidigt finns en baksida där företag har möjlighet att strunta i nämndens utslag. Jag oroas över en situation där konsumenter upplever att de inte har möjlighet till upprättelse. Tyvärr finns oroväckande tecken i tiden som ger anledning till eftertanke. Om inte våra lagar ger avsett skydd betyder det att förtroendet för marknader urholkas. På sikt är det skadligt både för konsumenterna och för den ekonomiska utvecklingen i stort.
 
Av den anledningen beslutar regeringen i dag att på mitt initiativ tillsätta en utredning som ska titta närmare på Allmänna reklamationsnämndens verksamhet. Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder som gör att följsamheten ökar. Ett alternativ som diskuterats är att göra besluten bindande.
 
Det finns också andra aspekter för utredningen att ta hänsyn till. Ett kraftigt ökat antal ärenden, nya typer av produkter och försäljningsmetoder och fler gränsöverskridande tvister ställer förändrade och högre krav på Allmänna reklamationsnämnden.
 
Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden från konsumenter ökade under 2012 med 23 procent, vilket motsvarar en ökning med 2.189 ärenden. Denna ökning kan bland annat förklaras av att nämnden har förbättrat sin service genom att göra det möjligt att anmäla ärenden via webben. Ärendetillströmningen ställer samtidigt hårda krav på en snabbare ärendehantering för att undvika orimliga handläggningstider.
 
Mönstren för kontakter mellan konsumenter och företag förändras hela tiden. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att via dator eller mobil handla dygnet runt, oavsett var konsumenten befinner sig. Tekniken har även suddat ut landsgränser och konsumenten kan i dag söka bästa affären på en allt globalare ­e-handelsmarknad.
 
Enligt Svensk Handel (Så handlar vi på nätet – Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad 2011) så uppgick svenskarnas e-handlande utanför Sveriges gränser 2011 till 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med cirka 20 procent från 2010. Var tredje svensk har någon gång gjort inköp i en webbbutik i utlandet.
 
Att en ökad gränsöverskridande handel ger fler gränsöverskridande tvister är ett förhållande som man har tagit fasta på inom EU. Enligt snart antagna EU-regler ska medlemsstaterna se till att konsumenter har tillgång till tvistlösning utanför domstol. Detta är något som Sverige välkomnar och arbetat aktivt för.
 
Reglerna ställer höga krav på handläggningstiderna, ett ärende ska normalt vara avgjort inom 90 dagar. Det kommer även att införas en möjlighet för konsumenter att, på sitt eget språk, via en EU-plattform lämna in klagomål på företag i andra medlemsstater. Plattformen vidarebefordrar sedan ärendet till behörigt tvistlösningsorgan.
 
Allmänna reklamationsnämndens avgöranden är en rekommendation om hur en tvist bör lösas. Flertalet företag följer nämndens rekommendationer, men det finns företag som väljer att inte göra det. Statistik från nämnden visar att följsamheten av nämndens rekommendationer de senaste åren har legat mellan 71 och 76 procent.
 
Följsamheten varierar mellan olika branscher. Företag som är kopplade till starka branschorganisationer har oftare bättre följsamhet. Som exempel kan nämnas att försäkringsärenden har en följsamhet på 100 procent medan textilärenden har en följsamhet på 71 procent (siffrorna avser första halvåret 2012). En hög följsamhet krävs för att regler ska få avsedd effekt.
 
Utredarens uppdrag är att utreda och föreslå de förändringar som krävs för att säkerställa ett snabbt, kostnadseffektivt och smidigt tvistlösningsförfarande. Utredaren ska också föreslå hur EU- reglerna bör genomföras för att på bästa sätt uppnå sina syften och därmed bidra till en ökad och tryggare gränsöverskridande handel.
 
Slutligen ska utredaren föreslå åtgärder för att fler företag ska följa de rekommendationer som Allmänna reklamationsnämnden lämnar. Utredningen ska vara klar i slutet av juni nästa år.
 
Min förhoppning är att utredningen kommer att resultera i ett system där konsumenter när de handlar i såväl Sverige som inom hela EU snabbt och enkelt får en rättvis prövning av en tvist. Ett system där det för alla seriösa företag är en självklarhet att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer."