Mentor Sverige är inte vilken organisationen som helst. Gräddan av näringslivet betalar in miljonbelopp till den ideella organisationen.

Drottningen deltar som hedersledamot själv i styrelsemötena. Där träffar hon näringslivshöjdare som SEBs koncernchef Johan Torgeby, EFs grundare Bertil Hult, H&Ms huvudägare Stefan Persson och JMs koncernchef Johan Skoglund. Styrelseträffarna med drottningen ingår i priset för miljonbidragen som företagen lägger på Mentor årligen.

Styrelsen innefattar även kommunikationsfolk som Tetras informationsdirektör Jörgen Haglind samt AstraZenecas kommunikationsdirektör Jacob Lund.

År 2018 avslöjade Dagens Opinion att ledningen agerade oproffsigt, kränkte och förnedrade medarbetare. Över 30 personer, i stort sett hela arbetsstyrkan, skulle ha slutat på Mentor under två års tid. Mentors dåvarande generalsekreterare avsattes omedelbart.

Nu tycks en ny kris svepa igenom prestigeorganisationen, som har som uppgift att förse ungdomar i åldern 13-17 år med mentorer, stötta skolor för att förebygga ohälsa och droganvändning hos ungdomar samt stötta och uppmuntra tonårsföräldrar.

I april 2019 värvades Sara Revell Ford från Röda Korset som ny generalsekreterare. Redan i juli 2020 utsågs hon till vd för Samhall. Hon hann dock med att genomföra en omorganisation av Mentor. I november 2020 värvades Cecilia Bernard som ersättare. På meritlistan stod roller som vd för webbyrån Making Waves och kommunikationsbyrån B-Reel. Det rörde sig inte om någon reguljär rekrytering. Styrelsemedlemmen Thomas Hvid, tillika byråkoncernen A-coms grundare, kände och rekommenderade helt enkelt Cecilia Bernard som plockades in.

–  Det behövdes en ny generalsekreterare och vi hade hittat en som var oerhört lämplig. Vi tror hon gör ett bra jobb, berättar Thomas Hvid.

Dagens Opinion har varit i kontakt med flertalet medarbetare som har en annan uppfattning om Mentor-ledningens duglighet.

Uppgiftslämnare berättar att det har skett bortåt fyra omorganisationer på två år och över 20 personer av 25 har eller ska sluta. Ingen vill gå ut med namn av rädsla av att bli av med jobbet eller att bli klassade som bråkiga för framtida rekryteringar.

”Folk har slutat hela tiden. Det råder en tydlig ålderism där inte kunskap tas om hand. Folk över 50 är absolut livrädda”, säger en uppgiftslämnare.

En annan röst säger:

”Det är absolut ålderism, men det är mycket djupare än så. Det är en dysfunktionell organisation. De har bytt generalsekreterare några gånger och kulturen ändras, men en infekterad kultur byts ut mot en annan”.

En tidigare medarbetare nyanserar bilden:

”Det fanns en modell som inte fungerade. Organisationen var sargad. Det behövde göras stora förändringar som kan vara jätteobekväma för personalgruppen. Det kom två stora omorganisationer och organisationen drabbades av 8-10 miljoner i tappade intäkter. Det blev väl lite för många förändringar på kort tid”.

Ett problem som flera personer med insyn lyfter är att drottningen inte har hittat någon som vill ta över Mentor, som Childhood, som nu drivs av prinsessan Madeleine. Drottningen fyller 80 i år och Mentor tycks driva lite vind för våg.

”Styrelsen bryr sig inte som de gjorde förr och tar det inte så allvarligt. Det gör organisationen osäker”.

Mentor har även ändrat inriktning från att vara en organisation specifikt för alla ungdomar som vill ha en mentor till att särskilt rikta sig till socialt utsatta områden.

 ”Mentor är numera inriktat på invandringsvågen 2015-2016, den muslimska delen. Det innebär att de äldre i organisationen som är mer västerländska anses olämpliga. Det skapar en annan kultur och det är en ständig identitetskris och ostabil miljö”.

Mentor ska även ha inrättat bönerum och det ska ha skett insamlingar till Palestina via det interna mejlsystemet som gav 3 350 kronor. Flera medarbetare ger bilden av att Mentor har valt att inte ta upp utsatta judiska ungdomars situation. Samtidigt får inte Mentor, som en organisation under hovet vara politiserad.

”En våg av aktivism och antisemitism börjar byggas i Mentor i Sverige”, berättar en källa.

Flera medarbetare undrar också varför Mentor lägger ner organisationen i Malmö med tre anställda, om nu inriktningen ska ligga på utanförskapsområden.

Uppgiftslämnare berättar att kontakter har tagits med hovet om vad som uppfattas som missförhållande inom Mentor men att inget händer.

”Drottningen är med på styrelsemötena, men hon ges en förskönande bild med friserade siffror”.  Hon ska hållas utanför alla problem”.

Dagens Opinion kontaktar Anna Hamilton, chef för drottningens hovstat även kallad drottningens högra hand.

–  Mentor, det ligger inte på mitt bord, säger hon.

Inte heller hovets kommunikationschef Margareta Thorgren vill prata om Mentor.

–  Som du vet är stiftelserna självständiga organisationer. Därför brukar vi hänvisa journalistfrågor till organisationerna.

Även om många medarbetare är starkt kritiska till hur organisationen utvecklas, finns det några som har en mer försonande inställning och till exempel tycker att problemen egentligen handlar om en överorganisation av en liten organisation, som aldrig hinner få ro att sätta sig.

Mentor har inte bara tappat folk utan även hitta nya krafter som verksamhetschefen Fayyad Assali, med erfarenheter från Botkyrka, Röda Korset och Changers Hub. Bland de nyanställda som tagits in märks även marknadschefen Sofia Kacim, med ett förflutet på Per Schlingmann AB. Även pr-konsulten Lisa Stenberg från nedlagda Number10 är inkopplad.

Mentors generalsekreteraren Cecilia Bernard, vill inte låta sig intervjuas via telefon utan mejlar in sina svar.

Hon berättar:

–  När jag tog över som generalsekreterare för drygt två år sedan fick jag ett tydligt förändringsuppdrag från styrelsen: Att leda arbetet med att göra Mentor Sverige till en mer effektiv och samhällsnyttig organisation. Som i de flesta förändringsuppdrag har det inneburit ändrade arbetssätt, översyn av tjänster, och justeringar i hur verksamheten bedrivs.

Hon slår ifrån sig kritik mot ålderism.

–  Angående vår åldersfördelning har vi genomfört en genomlysning av de senaste fyra åren och konstaterar att eventuell kritik om ålderism är ogrundad. Medelåldern på Mentor har tvärtom varit något högre det senaste året jämfört med tidigare. Vi ligger även i linje med medelåldern i branschen i stort, och lägger till:

–  Mentor Sverige rekryterar utifrån kompetens och inte ålder, kön, etnicitet eller religion och har därför en naturlig mångfald. Det är en av våra främsta styrkor. Vi jobbar aktivt med likabehandling genom en särskild likabehandlingsplan och en arbetsgrupp för likabehandling.

Cecilia Bernard försvarar även inriktningen mot vissa områden i stället för hela landet, som tidigare:

–  Samhället har förändrats snabbt under senare år och för att göra största möjliga samhällsnytta måste organisationen därför utvecklas i takt med omvärlden. För att varje insamlad krona ska ge bäst effekt arbetar vi därför uppsökande i skolor i socioekonomiskt eftersatta områden. Detta är en strategi som är förankrad i organisationen och i styrelsen. Självklart har alla ungdomar i Sverige mellan 13 och 17 tillgång till våra program, även de som bor på andra platser än i dessa områden.

Varför införs det bönerum i samband med ramadan? Är inte Mentor en sekulär och opolitisk organisation, som sig bör med drottningen som beskyddare?
–  Möjligheten att använda ett av konferensrummen som vilorum för meditation, avslappning eller
bön oavsett tro har funnits länge. Nästan alla arbetsplatser har någon typ av vilorum.

Håller organisationen på att bli mer radikal och riktad till den muslimska delen av Sverige?
– Vi är inte religiösa eller politiska. Vi jobbar dock sedan ett par tre år tillbaka uppsökande med ungdomar i socioekonomiskt eftersatta områden. Det är för att vi inte har obegränsade resurser, vi måste prioritera och vi vill stötta de ungdomar där våra insatser kan göra störst skillnad. Med vårt inspirationsprogram Mentor Inspo har vi möjlighet att nå ungdomar över hela Sverige.

Och hur var det med insamlingen till Palestina?
– Vi bedriver inga insamlingar till förmån för särskilda grupper. Däremot har vi engagerade medarbetare där många lägger en del av sin privata tid på sina hjärtefrågor. Vi ser inga problem med att man talar om dessa hjärtefrågor på arbetsplatsen då det ligger i linje våra grundvärderingar om allas lika värde.

Hur väl känner drottningen till er nya inriktning?
– Drottningen är engagerad i våra övergripande utvecklingsplaner, men stiftelsen är en fristående organisation och drottningen är inte involverad i det dagliga och operativa arbetet.

Cecilia Bernard tycker att organisationen utvecklas åt rätt håll och ger siffror:

–  Mentor har 26 anställda idag och förväntas omsätta cirka 29 miljoner kronor under 2023. När jag tillträdde i december 2020 var vi 23 medarbetare och omsatte 24,7 miljoner, säger hon och hänvisar vidare till undersökningar av arbetsmiljön via verktyget GreatRate.

–  Vi har skapat en sund organisationskultur. Vi ligger i snitt på 3,16 av 4 de senaste två åren.

Att så många som uppåt 20 har slutat de senaste åren dementerar Cecilia Bernard:

–  Det har varit en period där ett antal medarbetare har slutat men där flera nya medarbetare också har börjat, vilket inte är ovanligt vid en förändring. I dag består knappt hälften av vår organisation på 26 personer av medarbetare som varit hos oss länge.

Hur många som är på gång att sluta den närmaste tiden vill hon inte gå in på.

–  Vi är mitt i en pågående omorganisation, men den processen måste ha få sin fackliga gång så jag kan tyvärr inte kommentera den. Vi har stor förståelse för att medarbetarna känner oro och ängslan i den förändringsprocessen. Vi försöker bemöta det med enskilda dialoger, mejlar Cecilia Bernard.

Rolf van den Brink

Artikeln publicerades först i Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief 23 mars.