Interpellationen är ställd till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp). Aron Modig är kritisk till att kulturdepartementet har inlett ett samarbete som går ut på att Rättviseförmedlingen får i uppdrag att ta fram en lista på namn som kan bli aktuella för ledamötespositioner i styrelser inom kulturdepartementets domän.
 
”Kultur- och demokratiministern tycks med andra ord mena att det skulle vara en kompetens i sig att vara av ett visst kön, ha en viss etnisk härkomst eller bekänna sig till en viss religion. Det visar på en oroväckande syn på kompetens och innebär en direkt förnedring gentemot de kulturutövare som är aktuella för statliga toppuppdrag, men vars erfarenhet och meriter här reduceras till en fråga om kön, etnicitet och religion”.
 
Han fortsätter:
 
”Visst är mångfald viktigt. Men vid tillsättningen av poster till viktiga statliga organ ska det vara förtjänst, skicklighet och meriter som avgör – inget annat. Ingen ska vare sig premieras eller missgynnas till följd av sin köns-, etnicitets- eller religionstillhörighet”.
 
Aron Modig ställer bland annat följande frågor till Alice Bah Kuhnke:
 
• Är det ministern och regeringens syn att det finns ett direkt samband mellan mångfalden i en kulturinstitutions styrelse vad avser kön, etnicitet och religionsbekännelse å ena sidan och det kulturpolitiska målet om att ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” å andra sidan?
 
• Har ministern och regeringen gjort något ställningstagande för en förändring av ”vår definition av kompetens” vid tillsättning av styrande organ för myndigheter som ligger under Kulturdepartementet?
 
• Har ministern och regeringen gjort något ställningstagande för att ett visst kön eller en etnicitet eller religionsbekännelse ska betraktas som särskiljande kompetens vid tillsättande av styrande organ för myndigheter som ligger under Kulturdepartementet?
 
• Hur kommer ministern och regeringen att utvärdera samarbetet med Rättviseförmedlingen – kommer regeringen att sätta upp några konkreta mätetal?