En särskild utredare ska få i uppdrag att "se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras". Uppdraget gäller vård, skola och omsorg, tillfälliga asylboenden och personlig assistans.

utredaren har fått en del riktliner
* Det ska utredas metoder som ser till skattemedel ska användas till det de är avsedda till.
* Privata aktörer kunna visa att de offentliga medlen "kommer brukarna till godo".

* Överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått.
* Nya regler "bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten även i samband med försäljning".
* Utredaren ska även se över om det "bör införas" en syftesparagraf i välfärdsföretags bolagsordning där det står att verksamheten ska bedrivas "med god kvalitet".
* Utredaren ska ta ställning till hur olika bolagsformer, som SVB-bolag, för att säkerställa att "offentliga medel kommer verksamheten och brukarna till godo".
* Utredaren ska undersöka om det "bör ställas krav" på hur offentliga medel används så att det inte ska gå att minska på personalen för att göra vinst.
* Utförare inom välfärden bör redovisa sin ekonomi separat varje enhet.
* Utredaren ska undersöka om det går att prioritera idéburna aktörer i upphandlingar.