Syftet med strategin är, enligt Anna-Karin Hatt (c), att Sverige ska bli ”bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter”. I strategin, som presenterades i början av oktober, finns ett antal konkreta mål och förslag.
 
Den största åtgärden är stödet till bredbandsutbyggnad. Målet är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s-internet till år 2020. Bredbandsnätet ska byggas ut till en kostnad av 495 miljarder kronor, fördelat över en treårsperiod med start 2012. I detta ingår:
• 300 miljoner kronor till Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad, och 75 miljoner kronor till medfinansiering av bredbandsprojekt.
• 120 miljoner kronor till fortsatt kanaliseringsstöd.
 
Regeringen ska också avsätta 91 miljoner kronor åt att utveckla fler offentliga e-tjänster. Dessutom finns ett funktionshinderanslag på 145 miljoner kronor per år, och 120 miljoner kronor ska årligen gå till ökad driftsäkerhet.
 
Sverige ska också ”verka för ett tillgängligt, öppet och robust internet”, enligt strategin. Därför ska en gemensam internetspecifikation med olika säkerhetskrav tas fram till 2013 för alla myndigheter. Då ska det också finnas verktyg för konsument och företag att kunna mäta och jämföra internetanslutningar.
 
På Nationellt forum, 18 november, utvecklade Anna-Karin Hatt tankegångarna ytterligare. I hennes manus stod:
”98 procent av alla barnfamiljer har en dator hemma, vilket är en väldigt hög siffra. Och samtidigt, om 2 procent av landets barnfamiljer inte har tillgång till en dator hemma, vad innebär då det? Hur kan vi hjälpa de bortåt 20 000 barn som saknar dator i hemmet att komma med på den resa som andra för länge sedan satt igång med?”
 
Hon berättade också om prioriteringar i ”strukturfondsarbetet runt om för nästa period 2014-2020.” Så här:
”Jag vill förvarna er om att Bredbandsforum kommer att skicka ett brev till alla regioner och länsstyrelser där man ombeds att prioritera bredband i detta arbete. Det här brevet är undertecknat av representanter från bland annat SKL, Tillväxtverket, Jordbruksverket, PTS och Stadsnätsföreningen. Jag hoppas att det här budskapet tas om hand runt om i vårt land.”
 
Anna-Karin Hatt ska tillsätta en Digitaliseringskommission som ska följa upp projekten. Men det är inte gott nog, för ”den här digitala agendan den är inte bara regeringens, eller den offentliga sektorns, agenda. Utan den är vår gemensamma och Sveriges digitala agenda.”
 
Därför är det tänkt att agendan ska signeras.
 
”Ett sätt att manifestera denna samverkan är de som har valt att signera agendan. Signera att vi delar ambitionen att Sverige på bästa sätt ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger, och att med utgångspunkt i den digitala agendan funderar på hur man bäst kan bidra till genomförandet av agendan.”
 
Ardalan Samimi
Rolf van den Brink