Bakgrunden är att produktion av tjänster och varor alltmer sker fragmentiserat och över geografiska gränser. Det kan innebära att varor och tjänst som delvis producerats utanför landets gränser kan räknas in i exporten. Som om delar av exporten har importerats. Almega anser att ett mer rättvisande mått är att mäta exporterat förädlat värde. Då visar det sig att andelen av BNP för export av förmedlat värde ligger på 30 procent. Det kan jämföras med det traditionella måttet av exporten som visar att den utgör runt 50 procent av BNP.
 
Måttet visar också, enligt Almega, att tjänsteexporten är viktigare för Sverige än vad tidigare mått har visat. Detta på grund av att tjänsteinnehållet i industriprodukter inte annars framgår. Enligt Almega står tjänsteinnehåll producerat i Sverige för 36 procent av den totala exporten. Totalt står tjänster för 52 procent av exporten när även importerat tjänsteinnehåll i exporterade varor och tjänster räknas in.