Alliansen
transporter

* fossilfri laddning och tankning i hela landet genom utbyggd infrastrukturen med exempelvis laddstationer för elbilar samt tankstationer för vätgas till bränsleceller.

* utvecklat och förbättrat bonus-malussystemet till en ”kraftfull grön bilbonus”, som är ”teknikneutralt, självfinansierat och intäkts-neutralt över tid”.

* översyn av hur och om skatten på all elektrifierad kollektivtrafik, tunga fordon samt miljölastbilar skulle kunna sänkas.

* nedsättning av elskatten för alla fartyg.

gröna företag
* snabba på omställningen av den svenska industrin genom att stimulera investeringar i ”klimatsmart teknik” genom ett investeringsstöd som ”på sikt” ska omvandlas till ett skatteavdrag.

* effektivisera miljöprövningar och korta handläggningstider.

* ett ”grönt spår” för skyndsamma tillståndsprövningar för företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder.

ett grönare flyg
*
krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle.

* klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera bolag som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.

* Sverige ska ”ta ledartröjan” för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle.

* en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.

värna växande skogar
*
tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.

* inrätta ett nytt ”Sveaskogsprogram ” för att möjliggöra skydd av ”värdefull natur”.

rena hav, sjöar och vattendrag
*
investeringsstöd för ”avancerad vattenreningsteknik”, som ska minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag.


Sverigedemokraterna
energi
* Staten ska ge Vattenfall i ägardirektiv om att stoppa den förtida avvecklingen av kärnkraften i Ringhals.

* energiforskningen ska breddas till att även inkludera kärnenergiforskning .

* medel ska anslås till en statlig forskningsreaktor.

* införa mål för leveranssäkerheten i det svenska kraftsystemet

* 100 miljoner kronor per år till en vätgasstrategi.

* 75 miljoner kronor per år till en laddinfrastruktur.

klimat
* anslagen till internationella klimatinvesteringar, CDM-projekt, ska ökas med 500 miljoner årligen.

* ett nytt anslag till ”innovativ miljöteknik” införs på 500 miljoner årligen för forskningsprojekt och teknikhöjande insatser globalt.

* avskaffade bränslesubventioner inom gruvindustriell verksamhet, förväntas stärka statskassan med 350 miljoner kronor årligen.